Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς στις έδρες Περιφερειών και Δήμων για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς στις έδρες Περιφερειών και Δήμων για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σύμφωνα με το ν.4488/2017».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137/2017 τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις ενίσχυσης της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147 Β/27-12-2012).
 5. 5. Το με αριθμ. πρωτ. 18/17-01-2018 έγγραφο Υπουργού Επικρατείας με θέμα: «Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς στις έδρες Περιφερειών και Δήμων για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σύμφωνα με το ν.4488/2017 (Α΄137)».
 6. 6. Το με αριθμ. πρωτ. 3287/02-02-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί διαβίβασης του υπ αριθ 18/17-01-2018 εγγράφου του Υπουργού Επικρατείας
 7. Την ανάγκη για ορισμό Επιμέρους Σημείων Αναφοράς στον Δήμο Μαραθώνος για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σύμφωνα με το ν.4488/2017 (Α΄137).
 8. Το από 25/5/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου Υπουργού Επικρατείας περί ορισμού Σημείου Αναφοράς και χορήγησης στοιχείων επικοινωνίας
 9. 9. Την υπ’ αριθμ. 158/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα «Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς στις έδρες Περιφερειών και Δήμων για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σύμφωνα με το ν.4488/2017»
 10. Την ανάγκη εκ νέου έκδοσης απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Σημείου Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σύμφωνα με το ν.4488/2017, λόγω εγκατάστασης νέας δημοτικής αρχής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς, για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ σύμφωνα με το ν.4488/2017 (ΦΕΚ 137 Α΄) στην οργανική μονάδα του Δήμου μας Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, που βρίσκεται στην Λ. Μαραθώνος 196 (ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ), Τ.Κ.: 19005 Νέα Μάκρη.

Ως σημείο επικοινωνίας ορίζεται η υπάλληλος με τα κάτωθι στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο: Καναβάκη Μαρία

Ιδιότητα: Κοινωνική Λειτουργός

Τηλ.: 22940-69828 (εσωτ.828) & 22940-94061

e-mail: mksmim@yahoo.gr & pronoia@marathon.gr

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http : //sites.diavgeia.gov.gr/marathon).   

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΝ3ΙΩΛΜ-5ΚΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝ3ΙΩΛΜ-5ΚΔ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •