Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων Δήμου Μαραθώνος »

Αριθμός Απόφασης: 14/2022

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 58, παρ. 1 περ.γ και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

2. Τη διάταξη του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος, ΦΕΚ Β’ 3147/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ΄αριθμ 932/96599/29-12-2021 (Α.Δ.Α: 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .

5. Το υπ’ αριθ.18630/3/9/2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Προέδρων και Συμβούλων των Κοινοτήτων του Δήμου Μαραθώνος.

6.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (6519/31.07.2012-ΦΕΚ 2230/Β΄/31.07.2012), για το Δήμο Μαραθώνος, όπως  τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 33.423 κατοίκους.

7. Την  υπ αριθ εγκύκλιο 82/59633/20-08-2019 ΥΠ ΕΣ -Ορισμός Αντιδημάρχων.

8. Τις υπ’ αριθμ.296-297-298-299-300/2-9-2021 (ΑΔΑ:9ΠΧΒΩΛΜ-ΜΝ4/Ψ6ΗΦΩΛΜ-ΥΤΟ/ΩΣΩΔΩΛΜ-ΘΩΠ/ΩΖ128ΛΜ-4Ψ3) αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Μαραθώνος, με θητεία από 2-9-2021 μέχρι και 1-9- 2022.

9.  Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου  Μαραθώνος .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α. Ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος, τους Αντιδημάρχους κ. Ιωάννη Μπούσουλα του Βασιλείου και κ. Ευάγγελο Σωτηρίου του Λουίζου

 Β. Ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  του Δήμου Μαραθώνος, τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Παπαϊωάννου (άρθρο74 Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 46293/2019)

Γ.  Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαραθώνος,  τους Αντιδημάρχους κ.. Χρήστο Στάμο του Νικολάου και κ. Ευάγγελο Κυπαρίσση  του Δημητρίου

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ.5 του Ν. 3852/2010, να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΤ3ΧΩΛΜ-Ζ89

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤ3ΧΩΛΜ-Ζ89

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •