Ορισμός πρακτικογράφου Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Ορισμός πρακτικογράφου Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. ε’ της παρ.6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/11.02.2014 τεύχος Α’).

4. Το με αρ. Αναγν. 17/2014 -Αρ. Μητρ. 30300 καταστατικό Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα με το διακριτικό τίτλο «Η Κοίτη», το οποίο λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει στο Δήμο Μαραθώνος.

5. Τα με αριθμούς 2780/2020 και 54205/2020 πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών «περί κατάθεσης σωματείου» και «περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου».

6. Το έγγραφο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η ΚΟΙΤΗ» με αριθμό πρωτ.: 21898/10-12-2020 με το οποίο ορίζονται τα μέλη του σωματείου που θα συμμετέχουν ως μέλη της πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος (τακτικά και αναπληρωματικά).

7. Την με αριθμό 581/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος αναφορικά με τον ορισμό του κ. Δημητρίου Παπαϊωάννου του Ιωάννη ως Αντιδημάρχου Τουρισμού και Αθλητισμού Δήμου Μαραθώνος, έχοντας μεταξύ άλλων και την εποπτεία και ευθύνη της αρμόδιας οργανικής μονάδας με αρμοδιότητες που άπτονται της διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.

8. Την με αριθμό 8/2021 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.

9. Την ανάγκη ορισμού πρακτικογράφου της Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε πρακτικογράφο της Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δήμου Μαραθώνος την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος Βασταρδή Σοφία του Ευάγγελου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α΄.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%A555%CE%A9%CE%9B%CE%9C-2%CE%A1%CE%9A

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A555%CE%A9%CE%9B%CE%9C-2%CE%A1%CE%9A

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *