Ορισμός υπαλλήλου για το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Ορισμός  υπαλλήλου για το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 103 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007)

δ) Την υπ αριθ πρωτ 1183/8-3-2013 απόφαση ένταξης της πράξης Δημιουργία και δικτύωση δημοτικών κέντρων πρόληψης υγείας (ΚΕΠ Υγείας) για την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας (και την με αριθ πρωτ 4797/2013 απόφαση τροποποίησης αυτής) έχει αναληφθεί από το Δήμο μας η υποχρέωση για παροχή υποστήριξης με παροχή κάθε δυνατής πληροφορίας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) για την πράξη που αφορά τα ΚΕΠ υγείας (κωδ. πράξης 431034)

ε) Την υπ αριθ 1267/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος περί Τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες του Δήμου Μαραθώνος

στ) Το από 05/04/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρικής Δομής ΚΕΠ Υγείας – ΕΔΔΥΠΠΥ περί ορισμού υπαλλήλου για το ΚΕΠ Υγείας Δήμου Μαραθώνος

ζ) Τον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο της μόνιμης υπαλλήλου Τσαπόγα Σοφίας του Κων/νου κλάδου  ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου μας Τσαπόγα Σοφία του Κων/νου κλάδου  ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ ως υπεύθυνη για το ΚΕΠ Υγείας  Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/66Δ1ΩΛΜ-Β28

https://diavgeia.gov.gr/doc/66Δ1ΩΛΜ-Β28

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •