Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Ορισμός υπαλλήλων ως χρήστες και διαχειριστές του συστήματος govHUB

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου Leave a Comment

Αρ. Απόφασης  536/2019

Ο Δήμαρχος Μαραθώνα λαμβάνοντας υπόψη :

  • Τις διατάξεις των άρθρων 58 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν,
  • Τις διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» αναφορικά με την εξουσιοδότηση των υπογραφών και την αναπλήρωση του Δημάρχου,
  • Το γεγονός ότι η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΠΕΤΑ ΑΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ τους, δημιούργησε το σύστημα «Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας» με το διακριτικό  τίτλο govHUB το οποίο επιτρέπει: την άμεση και ασφαλή πρόσβαση στελεχών των Δήμων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν δεδομένα από άλλους φορείς μέσω του κόμβου  govHUB στους Δήμους, την άμεση και ασφαλή πρόσβαση άλλων φορέων της δημόσιας διοίκησης σε δεδομένα που προσφέρονται μέσω του κόμβου  govHUB από τους Δήμους
  • Το από 23-05-2019 πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος  «ΠΟΛΙΤΕΣ» που αφορά την εκλογή νέου Δημάρχου Μαραθώνος μετά την παραίτηση του κ. Ηλία Ψηνάκη
  • Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»
  • Την ανάγκη ορισμού υπαλλήλων ως χρήστες και διαχειριστές για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του συστήματος «Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας» με το διακριτικό τίτλο govHUB

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  • Τον ορισμό των κατωτέρω υπαλλήλων ως χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω του συστήματος «Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας» με το διακριτικό τίτλο govHUB:

Λάμπρου-Σωτήρχου Άννα, μόνιμη υπάλληλο, Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Φούντας Αθανάσιος, Προϊστάμενο Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Στεργίου Ιακωβίνα, μόνιμη υπάλληλο Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι ανωτέρω θα έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει ο κόμβος govHUB

  • Τον ορισμό των κατωτέρω υπαλλήλων ως διαχειριστές του συστήματος «Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Δήμων Ελλάδας» με το διακριτικό τίτλο govHUB:

Ιωάννη Σπανό, μόνιμο υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με αναπληρώτρια την Μαρία-Ελένη Μανάρα  μόνιμη υπάλληλο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής

Οι ανωτέρω θα διαχειρίζονται τους χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα ορίζονται από το Δήμο μας.

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

Σχολιάστε