Ορισμός χρηστών του νέου πληροφοριακού συστήματος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθμός Απόφασης: 199/2020

ΘΕΜΑΟρισμός χρηστών του νέου πληροφοριακού συστήματος υποβολής Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων, Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ)»  ».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου  58 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018)

γ) Το υπ αριθ. πρωτ. 2/4250/ΔΠΓΚ/24-1-2020 έγγραφο του ΓΛΚ με θέμα «Λειτουργία νέου πληροφοριακού συστήματος»

δ) Το υπ αριθ. πρωτ. 11637/20-2-2020 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονομικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας νέου πληροφοριακού συστήματος υποβολής Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων (ΜΔ), Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ)

ε) Την ανάγκη ορισμού χρηστών του νέου πληροφοριακού συστήματος υποβολής Συνόψεων του Μητρώου Δεσμεύσεων, Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Ορίζει τους κάτωθι υπαλλήλους ως υπεύθυνους χρήστες του νέου πληροφοριακού συστήματος υποβολής συνόψεων του  Μητρώου Δεσμεύσεων, Εκθέσεων Απλήρωτων και Ληξιπρόθεσμων Οφειλών και του Κύριου Δείκτη Επιδόσεων (ΚΡΙ):

1. Για τον Δήμο Μαραθώνος:

α. Την Καρατζά Παρασκευή Αικατερίνη του Θεόδωρου, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος κλάδου ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

β. Την Λάμπρου Άννα του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία θα έχει και ρόλο χρήστη Π.Ο.Υ.

2. Για το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Μαραθώνος «ΔΗ.ΘΕ.ΜΑ.»:

α. Την Κατσαμάκα Αντωνία του Παναγιώτη, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β΄ β. Την Βασταρδή Σοφία του Ευάγγελου, μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Μαραθώνος κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΕΒ9ΩΛΜ-Φ59

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΕΜΩΛΜ-ΩΜΩ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •