Δημαρχείο Μαραθώνα - Δήμος Μαραθώνος

Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Τμήμα Πληροφορικής Αποφάσεις Δημάρχου

Αριθ. Αποφ.:  642/2019

ΘΕΜΑ : «Παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη στον Δήμο Μαραθώνος βάσει των προσωρινών πινάκων διοριστέων της υπ   αριθ 3Κ/2018 προκήρυξης» 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ    ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/03-03-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 3584/2007 « Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-06-2007), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 245/Α’/21-11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.»
 4. Τη με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/ΟΙΚ.34813/27-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ).
 5. Την αρ. 3Κ/2018 προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών) – (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018,9/-2-2018,10/16-2- 2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
 6. Τους προσωρινούς πίνακες διοριστέων της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2-2-2018,9/-2-2018,10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)
 7. Την αριθμ. 9873/2-4-2018 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα «Δυνατότητα πρόσληψης βάσει προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018».
 8. Το αριθμ. πρωτ. 10386/04-04-2018  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών των υποψηφίων της προκήρυξης 3Κ/2018».
 9. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου (Φ.Ε.Κ.3147/ Β/2012).
 10. Την υπ αρ. 287/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ στο Δήμο Μαραθώνος (σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017)      .
 11. Την ανάγκη κάλυψης ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης του Δήμου Μαραθώνος, μετά τη λήξη των συμβάσεων των εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, που απασχολούνταν στην υπηρεσία Καθαριότητας μέχρι την 31-03-2018.
 12. Τη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας προσληφθέντων, σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης διοριστέων της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.
 13. Την υπ αριθ πρωτ 30153/06-12-2018 ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κατόπιν της έκδοσης των προσωρινών πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018.
 14. Την υπ’ αριθμ. 1243/2018 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα «Πρόσληψη προσωπικού βάσει των προσωρινών πινάκων διοριστέων της υπ   αριθ 3Κ/2018 προκήρυξης», η διάρκεια της σύμβασης του οποίου έχει έναρξη την 19η/12/2018  και λήξη όχι πέραν της 18ης/8/2019
 15. Το άρ. 77 του Ν. 4582/18, σύμφωνα με το οποίο «Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ 4/2018) και απασχολείται προσωρινά, σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), παρατείνεται από τη λήξη τους και μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018 από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού»
 16. Το άρ. τρίτο του Ν.4616/19, σύμφωνα με το οποίο «Το άρθρο 77 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής: Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ 4/2018) και απασχολείται προσωρινά, σύμφωνα με την παράγραφο 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), παρατείνεται, από τη λήξη τους μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας Προκήρυξης και, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2019
 17. Τα υπ’ αριθμ. 1052 & 1054/Γ’/10-6-2019 ΦΕΚ δημοσίευσης πινάκων διοριστέων κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, αντίστοιχα
 18. Το άρ. 22 του Ν.3584/2007, σύμφωνα με το οποίο «Οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων, ήτοι έως τις 10/10/2019».
 19. Το υπ αριθ πρωτ 53536/15034/24-05-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας του Πρακτικού της Ειδικής Συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού του Δήμου Μαραθώνος «ΠΟΛΙΤΕΣ» σχετικά με την εκλογή του κ. Ιωάννη Ζαγάρη στη θέση του Δημάρχου Μαραθώνος»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την παράταση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ως κατωτέρω προσωπικού, που προσελήφθη στον Δήμο Μαραθώνος (Α.Α. 1243/2018) βάσει των προσωρινών πινάκων διοριστέων της υπ’ αριθ 3Κ/2018 προκήρυξης, έως την ανάληψη υπηρεσίας των διοριστέων στις αντίστοιχες θέσεις, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες διοριστέων της ίδιας προκήρυξης και, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρι τις 10/10/2019:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΣΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΥΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΥΡΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΡΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΓΑΡΗΣ

 

 

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •