πρέσα σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων

Παροχή υπηρεσιών επισκευής πρέσας στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Leave a Comment

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών επισκευής πρέσας στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 8.525,05 € με το Φ,Π.Α, όπως αυτή περιγράφεται στην από 16/10/2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών.

Για την κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω υπηρεσιών έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 27361/30-10-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ. ΑΔΑ: 64ΖΑΩΛΜ-Θ95 και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 401.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προαναφερόμενη Τεχνική Έκθεση μέχρι την Τετάρτη 14.11.2018 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και μέχρι ώρα 14:00.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή το αίτημα που έχετε υποβάλλει στο ΚΕΠ για χορήγηση αυτού. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, αβ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Φορολογική ενημερότητα. γ. Ασφαλιστική ενημερότητα. δ. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλετε να καταβάλετε εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). ε. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης. στ. Υπεύθυνη δήλωση ότι λάβατε γνώση και αποδέχεστε πλήρως τους όρους της από 16/10/2018 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών.

Τα παραπάνω θα υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης

δ. Η ημερομηνία διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

  1. Στον ανωτέρω φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας κλειστός (υπο)φάκελος, στον οποίο θα περιλαμβάνεται η οικονομική σας προσφορά.

Η προσφορά θα αξιολογηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 14:30.

 

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Ψηνάκης


Σχολιάστε