Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις Σχολιάστε

Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα, εκτιμώμενης αξίας 12.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθ. 5/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 10470/30-06-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΜΝΝΩΛΜ-ΦΩΓ και

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α.α. 237.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Παρασκευή 17/07/2020 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης έως ώρα 15:00 μ.μ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016
 2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
 3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, οι οποίες να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους.
 4. Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
 5. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της με αριθ. 5/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 7. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη μελέτη, καθώς και ότι το προσωπικό και ο εξοπλισμός που θα διαθέσουν είναι επαρκή και κατάλληλα για την εκτέλεση των αντίστοιχων υπηρεσιών, συνοδευόμενη από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών.
 8. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008, με το οποίο να πιστοποιείται η ποιότητα των υπηρεσιών τους, που αφορούν καθαρισμούς κτιρίων.
 9. Αντίγραφο συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στην επιχείρηση.
 10. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 11. Συμπληρωμένο από τον οικονομικό φορέα το ΕΝΤΥΠΟ 1 (επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση)
 12. 12. Συμπληρωμένο από τον οικονομικό φορέα το ΕΝΤΥΠΟ 2- Οικονομική προσφορά (επισυνάπτεται) συνοδευόμενο από τον πίνακα της οικονομικής προσφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 της 9/2019 μελέτης της Δ/νσης καθαριότητας

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Τα παραπάνω 1-12 θα υποβληθούν σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας (δηλ. Δευτέρα 20/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ.) και ο τίτλος της υπηρεσίας (δηλ. Υπηρεσίες καθαρισμού κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε’ Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα).

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ. –  αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός ΥΠΟ φάκελος με την ένδειξη ΕΝΤΥΠΟ 2 – «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή), η οποία θα προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα (δηλαδή την 20/07/2020).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

ΕΝΤΥΠΟ 1_καθαρισμού οικίσκων κατασκήνωσης

ΕΝΤΥΠΟ 2 _ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ καθαρισμού οικίσκων κατασκήνωσης

Μελέτη υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων 2020

διορθωμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ καθαρισμός οικίσκων κατασκήνωσης

Σχολιάστε