Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2021-2022

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα:  “Παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2021-2022 (ΟΜΑΔΑ 5: Εργασίες και Ανταλλακτικά Φανοποιΐας όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου)”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2021-2022  (ΟΜΑΔΑ 5: Εργασίες και Ανταλακτικά Φανοποιΐας όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου)», προϋπολογισμού 12.400,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%), όπως αυτή περιγράφεται στην με αριθ. 25/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 1873/04-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσης (ΑΔΑ: ΨΞ3ΟΩΛΜ-ΓΦ0) και η με αριθμ. Πρωτ. 3280/23-02-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΡΩΟ5ΩΛΜ-ΘΟΑ),

β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί των ανωτέρω αποφάσεων, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α.α. 110 και 142.

Παρακαλούμε όπως, μέχρι Δευτέρα, 28-02-2022 μας αποστείλετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης έως ώρα 15:00 μ.μ. σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες.

Αφού λάβετε υπόψη την με αριθμό 25/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της, να υποβάλετε:

 1. Την οικονομική σας προσφορά σε κλειστό φάκελο που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου,
 2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα οι οποίες να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους,
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης εφόσον πρόκειται για μη φυσικό πρόσωπο,
 4. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σας σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά σας, με ημερομηνία έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
 5. Άδεια λειτουργίας του συνεργείου,
 6. Πτυχίο ειδικότητας του υπεύθυνου Μηχανικού,
 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αντί ποινικού μητρώου με την οποία να δηλώνετε ότι δεν έχετε καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα του αρ. 73 παρ. 1 περιπτ. α’ έως στ’ Ν. 4412/2016,
 8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 74 Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνετε ότι συμφωνείτε και αποδέχεστε πλήρως τους όρους της με αριθμό 25/2020 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος και ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχετε είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτή,
 10. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία θα δέχεται τον έλεγχο στο συνεργείο του από την επιτροπή επισκευών και συντήρησης των οχημάτων της υπηρεσίας, όταν κρίνεται αναγκαία,
 11. Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα διαθέτουν πιστοποιητικό CE και φέρουν την αντίστοιχη σήμανση CE, εκτός αν κάποια εξαιρούνται αυτής της υποχρέωσης.

Ο ανάδοχος απαιτείται να καταθέσει μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%)  επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων που ορίζονται στη σύμβαση.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο, με ημερομηνία σύνταξης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια υπηρεσία.

Σας ενημερώνουμε ότι η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της ΠΝΠ ΦΕΚ (Α68 20-03-2020).

Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υποβληθούν στο πρωτόκολλο η υποβολή θα γίνει σε κλειστό ΚΥΡΙΩΣ φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι ενδείξεις:

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος που διενεργεί την υπηρεσία (ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης.

δ. Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας της διαδικασίας και ο τίτλος της υπηρεσίας.

ε. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – συμμετέχοντος (τίτλος και ταχυδρομική διεύθυνση της επιχείρησης, ή ονοματεπώνυμο – Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. – αριθμός τηλεφώνου –  ηλεκτρονική διεύθυνση).

Μέσα στο ΚΥΡΙΩΣ φάκελο θα περιλαμβάνεται επιπλέον ένας ξεχωριστός κλειστός ΥΠΟ φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ορισθεί και η οποία δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Μελέτης.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά – εκτός από το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί σε κλειστό φάκελο στο στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, μπορούν εναλλακτικά να αποσταλούν στο e-mail info@marathon.gr  έως και την Δευτέρα 28-02-2022 ώρα 15:00 μ.μ..

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •