Περί έγκρισης διενέργειας για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κοινόχρηστων χώρων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας  για την  καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κοινόχρηστων χώρων, για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου προς χωροθέτηση σχολικού χώρου στην 6η Π.Ε. της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης      339/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 • Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 9ΚΙΛΩΛΜ-ΧΧΙ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος με αριθμ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 299 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 • Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ008291621[1]
 • Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας[2] με τίτλο «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κοινοχρηστων χωρων, για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου προς χωροθέτηση σχολικού χώρου στην 6η Π.Ε. της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας[3] με τίτλο «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των κοινοχρηστων χωρων, για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου προς χωροθέτηση σχολικού χώρου στην 6η Π.Ε. της δημοτικής ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 5.800 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο « ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ 6Η Π.Ε. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  »

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον Ζαφειρούλη Δημήτριο,[4] η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια, θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας  και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος, Αφένδρα Φωτεινή, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς[5] (πχ. εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 340/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

[1] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

[2] Ή Υπηρεσίας

[3] Ή υπηρεσίας

[4] Ή προς περισσότερους ή προς κάθε ενδιαφερόμενο.

[5] (ΒΙΒΛΙΟ Ι) Σε περίπτωση που έχει προσκληθεί να υποβάλλει προσφορά μόνο ένας οικονομικός φορέας η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν η υποβαλλόμενη προσφορά πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και ότι η προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς.  

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες της μίας προσφορές η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν οι υποβαλλόμενες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ορισθεί και να συγκριθούν οι προσφορές ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) (αρ. 86 Ν. 4412/2016).

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Η ανάθεση γίνεται με κριτήριο την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και της οικονομικής προσφοράς.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΠΘΤΩΛΜ-ΨΡΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΘΤΩΛΜ-ΨΡΥ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •