Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια “Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού στρωμάτων ύπνου της Ε΄ παιδικής κατασκήνωσης”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση – επισκευή των ελαστικών των οχημάτων & των μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος”»

Αριθμός Απόφασης: 348/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή των ελαστικών των οχημάτων & των μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος».
 5. Την με αριθμό 10/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012985393 2023-06-30.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 16605/10-07-2023 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ 9ΨΗ8ΩΛΜ-Θ1Ε, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 30-06-2023 τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 393 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 23REQ013080536 2023-07-13.
 8. Τη με αριθμό 338/2023 (ΑΔΑ ΨΙΩΩΩΛΜ-ΒΑΞ) Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσΊας και η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στον οικονομικό φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ.
 9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 17043/14-07-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013089052 2023-07-14.
 10. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 17388/19-07-2023.
 11. Το από 19-07-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή των ελαστικών των οχημάτων & των μηχανημάτων του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 10/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, στον οικονομικό φορέα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Φ.Μ. 078577476, Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 269, Τ.Κ.: 19007, Πόλη: ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, τηλ.: 2294055012,  με τιμές χρέωσης ανά εργασία (χωρίς Φ.Π.Α.):

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΩΝ

ΤΙΜΕΣ

13-17 ΙΝΤΣΕΣ

20,00€

18-22.5 ΙΝΤΣΕΣ

30,00€

24-30 ΙΝΤΣΕΣ

30,00€

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

90,00€

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ

120,00€

 

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΙΔΗ

ΤΙΜΕΣ

ΜΑΣΟΝ Νο 1 – Νο 4

15,00€

ΜΑΣΟΝ Νο 5 – Νο 8

25,00€

ΚΟΡΔΟΝΙ ΨΙΛΟ

10,00€

ΚΟΡΔΟΝΙ ΧΟΝΤΡΟ

15,00€

ΒΑΛΒΙΔΕΣ Ι.Χ.

5,00€

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

15,00€

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

10,00€

έναντι του ποσού των 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των οικονομικών ετών 2023-2024, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 20.6263.04.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται το διάστημα από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης και για ένα (1) έτος ή μέχρι την εξάντληση του ποσού.

Δ. Η παραλαβή των προς εκτέλεση υπηρεσιών θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Ηλία Παναγιώτη.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογιών και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (348/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΑ20ΩΛΜ-ΧΔΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑ20ΩΛΜ-ΧΔΚ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *