Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών για την παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης μπαζών, φερτών – ξένων υλικών και απορριμμάτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών για την παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης μπαζών, φερτών – ξένων υλικών και απορριμμάτων από την περιοχή Ριζάρη του Δήμου Μαραθώνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης      361/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4825/2021,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.,
 5. Το με αριθ. πρωτ. 33397 ΑΠΑ 2021/28-05-2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής,
 6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Απομάκρυνση μπαζών, φερτών – ξένων υλικών και απορριμμάτων από την περιοχή Ριζάρη του Δήμου Μαραθώνα»,
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009189568 2021-09-10,
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 61Σ1ΩΛΜ-ΠΣΔ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 310 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009321840 2021-10-06.
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση της διενέργειας διαδικασιών για την παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης μπαζών, φερτών – ξένων υλικών και απορριμμάτων από την περιοχή Ριζάρη του Δήμου Μαραθώνα,  προϋπολογιζόμενης αξίας 24.144,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρ. 118 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρ. 50 Ν. 4782/2021).

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμό 39/26-08-2021 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Απομάκρυνση μπαζών, φερτών – ξένων υλικών και απορριμμάτων από την περιοχή Ριζάρη του Δήμου Μαραθώνα»,

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την εταιρεία ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ, με ΑΦΜ 800573302, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία,  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος αυτής, Κανέλλος Αναστάσιος ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού, η υπάλληλος Φωτεινή Αφένδρα, όπως προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς  εντός τριών ημερών από την παραλαβή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (361/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΘΚΚΩΛΜ-23Η

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΚΚΩΛΜ-23Η

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *