Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου” με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικής έκθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 399/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4825/2021,
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.,
 5. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου»,όπως περιγράφεται στην με αριθμό 02/2021/30-09-2021 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009324492 2021-10-07,
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ψ8ΥΗΩΛΜ-ΗΘΡ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος και έχει καταχωρηθεί με α/α 320 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009424000 2021-10-25.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση της διενέργειας διαδικασιών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου»,  προϋπολογιζόμενης  αξίας 3.550,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρ. 118 Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρ. 50 Ν. 4782/2021).

Β. Την έγκριση της με αριθμό 02/2021/30-09-2021 Τεχνικής Έκθεσης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου»,

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον ΓΕΩΡΓΙΟ Ε. ΒΑΡΔΙΚΟ, με ΑΦΜ 070408729, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία,  από το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  και για το σκοπό αυτό ορίζεται η προϊσταμένη του τμήματος, Μαρία – Ελένη Μανάρα, όπως προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς  εντός τριών ημερών από την παραλαβή της.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (399/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ε8ΟΩΛΜ-ΖΓ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ε8ΟΩΛΜ-ΖΓ2

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *