Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών προμήθειας ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας διαδικασιών προμήθειας ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών»

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού»,
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ0089663012 2021-07-22,
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχουν αναληφθεί:
  • η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ω3ΞΚΩΛΜ-ΣΑΤ, με α/α καταχώρησης 139 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου και
  • η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ω0Γ5ΩΛΜ-3ΤΦ, με α/α καταχώρησης 262 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου,

οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 21REQ008993970 2021-07-28.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.  Την έγκριση της διενέργειας διαδικασιών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 20.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ. 36/2021 Μελέτης του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού και λοιπού εξοπλισμού».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς την ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ, με Α.Φ.Μ. 130507347, η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Φωτεινή Αφένδρα η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς  εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 250/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ40ΧΩΛΜ-Ξ5Κ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ40ΧΩΛΜ-Ξ5Κ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *