Περί έγκρισης διενέργειας της διαδικασίας για την προμήθεια και την εγκατάσταση κλιματιστικών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας της διαδικασίας για την προμήθεια και την εγκατάσταση κλιματιστικών για τα κτίρια του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 73/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 5. Την ΚΥΑ Δ11/4657/154-20.05.2021 (ΦΕΚ 2175/τ.Β’/25.05.2021) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για τα κτίρια του Δήμου Μαραθώνος»,
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012015306 2023-01-25,
 8. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 945ΡΩΛΜ-Ν06, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχει καταχωρηθεί με α/α 228 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 23REQ012204861 2023-02-28.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την έγκριση της διενέργειας της διαδικασίας για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για τα κτίρια του Δήμου Μαραθώνος»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 5.830,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 03/2023  μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών για τα κτίρια του Δήμου Μαραθώνος»,

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο   η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση της προσφοράς για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η υπάλληλος Φωτεινή Αφένδρα, όπως προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς  εντός τριών ημερών από την παραλαβή της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 73/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΡΘ4ΩΛΜ-ΘΔΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΘ4ΩΛΜ-ΘΔΝ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •