Περί έγκρισης διενέργειας των απαραίτητων εκτυπώσεων για εισιτήρια με υδατογράφημα

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας των απαραίτητων εκτυπώσεων για εισιτήρια με υδατογράφημα και λοιπά έντυπα και τη λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου»

Αριθμός Απόφασης: 79/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα των απαραίτητων εκτυπώσεων για εισιτήρια με υδατογράφημα και λοιπά έντυπα  για  τη λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου.
 5. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 3831/17-02-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΡΒΜΝΩΛΜ-Ο2Θ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 16/02/2023 τεκμηριωμένου αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 225 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια των  απαραίτητων εκτυπώσεων για εισιτήρια με υδατογράφημα και λοιπών  έντυπων  για  τη λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου προϋπολογιζόμενης αξίας 1.335,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των  απαραίτητων εκτυπώσεων για την σωστή λειτουργία του Κέντρου Προβολής Μαραθωνίου Δρόμου .

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον  οικονομικό  φορέα  ΑΚΡΕΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝ ΙΚΕ/ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος και για το σκοπό αυτό ορίζεται η  υπάλληλος  Ολυμπία Δερτιλή, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (79/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΗΨΡΩΛΜ-9ΣΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΨΡΩΛΜ-9ΣΔ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *