Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών ελέγχου – αναλύσεων ποιότητας νερού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης διενέργειας των υπηρεσιών ελέγχου – αναλύσεων ποιότητας νερού, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 461/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος – αναλύσεις ποιότητας νερού».
 5. Τη με αριθμό 27/2022 Μελέτη του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011080463 2022-08-09.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 21270/08-09-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΩΝ4ΡΩΛΜ-ΔΞ9, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 09-08-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 452 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18.
 8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011215932 2022-09-09.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος – αναλύσεις ποιότητας νερού» προϋπολογιζόμενης αξίας 19.877,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος – αναλύσεις ποιότητας νερού».

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα EUROFINS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ MON. Α.Ε., (ΑΦΜ 095618319, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών), η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω υπηρεσία θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και για το σκοπό αυτό ορίζεται η αναπληρώτρια προϊσταμένη του τμήματος, Αικατερίνη Σκόρδη – Τσούρα, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (461/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΛΑΡΩΛΜ-ΞΡΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΑΡΩΛΜ-ΞΡΘ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •