Περί έγκρισης παροχής υπηρεσιών για την εκτίμηση ακίνητων για λογαριασμό του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης παροχής υπηρεσιών για την εκτίμηση ακίνητων για λογαριασμό του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 234/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 9538/16-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΡΡΦ4ΩΛΜ-0ΛΟ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 359 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010507607 .
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η εργασία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την εκτίμηση ακίνητων για   λογαριασμό του  Δήμου Μαραθώνος»,όπως ειδικότερα  περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών .
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 22PROC010578386 .
 7. Την αριθμ. 209/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την εκτίμηση ακίνητων για λογαριασμό του  Δήμου Μαραθώνος στην Δρούγκα Χρυσούλα,  έναντι του ποσού των 3.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 3.720,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών για την εκτίμηση ακίνητων για   λογαριασμό του  Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών ,  στην Δρούγκα Χρυσούλα, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Δημοκρατίας 52, Τ.Κ.:19007, Πόλη: Μαραθώνας, τηλ.: 2294069246, ΑΦΜ:061069416 και Δ.Ο.Υ Παλλήνης, έναντι του ποσού των 3.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  720,00€ ,ήτοι  συνολικού ποσού 3.720,00 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.14 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την εκτίμηση ακίνητων στον Μαραθώνα».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των εργασίων, ορίζεται το διάστημα των 10 ημερών , από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[2] της Υπηρεσίας Διοικητικών Υπηρεσίων να παραλάβει τις υπηρεσίες.[3]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 235/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[3] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΒ9ΨΩΛΜ-ΒΔΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒ9ΨΩΛΜ-ΒΔΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *