Περί έγκρισης προμήθειας πλήρους αθλητικής ενδυμασίας για τον πρωταθλητή – μέλος της Εθνικής ομάδας Στίβου ΑμεΑ και δημότη μας Πρωτονοτάριο Λουκά

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης προμήθειας πλήρους αθλητικής ενδυμασίας η οποία θα φέρει την επωνυμία και τα διακριτικά σήματα του Δήμου Μαραθώνος και παραδοθεί στο πρωταθλητή – μέλος της Εθνικής ομάδας Στίβου ΑΜΕΑ και δημότη μας Πρωτονοτάριο Λουκά, με σκοπό να αναδείξει το όνομα του Δήμου μας στις μεγάλες Αθλητικές Διοργανώσεις όπου συμμετέχει του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 577/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 26946/15-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ Ω5ΞΡΩΛΜ-ΓΛ5, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 11-11-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 503 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18. [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011586791.
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλήρους αθλητικής ενδυμασίας η οποία θα φέρει την επωνυμία και τα διακριτικά σήματα του Δήμου Μαραθώνος και παραδοθεί στο πρωταθλητή – μέλος της Εθνικής ομάδας Στίβου ΑΜΕΑ και δημότη μας Πρωτονοτάριο Λουκά, με σκοπό να αναδείξει το όνομα του Δήμου μας στις μεγάλες Αθλητικές Διοργανώσεις όπου συμμετέχει», όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της από 11/11 /2022 τεχνικής περιγραφής της Υπηρεσίας .
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 22PROC011632759 2022-11-18.
 7. Την αριθμ. 561/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας  πλήρους αθλητικής ενδυμασίας η οποία θα φέρει την επωνυμία και τα διακριτικά σήματα του Δήμου Μαραθώνος και παραδοθεί στο πρωταθλητή – μέλος της Εθνικής ομάδας Στίβου ΑΜΕΑ και δημότη μας Πρωτονοτάριο Λουκά, με σκοπό να αναδείξει το όνομα του Δήμου μας στις μεγάλες Αθλητικές Διοργανώσεις όπου συμμετέχει, στην εταιρεία SPORT PLUS ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ,  έναντι του ποσού των 644,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 798,56€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας  πλήρους αθλητικής ενδυμασίας η οποία θα φέρει την επωνυμία και τα διακριτικά σήματα του Δήμου Μαραθώνος και παραδοθεί στο πρωταθλητή – μέλος της Εθνικής ομάδας Στίβου ΑΜΕΑ και δημότη μας Πρωτονοτάριο Λουκά, με σκοπό να αναδείξει το όνομα του Δήμου μας στις μεγάλες Αθλητικές Διοργανώσεις όπου συμμετέχει, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της της από 11/11 /2022 τεχνικής περιγραφής της Υπηρεσίας , στην εταιρεία SPORT PLUS ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Λεωφ. Ηρακλειδών 373-375, Τ.Κ.: 85101, Πόλη: Ιαλυσός,Τηλ.: 22411 12769, Α.Φ.Μ. 101727590, Δ.Ο.Υ. Ρόδο  έναντι του ποσού των 644,00ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  154,56 ήτοι  συνολικού ποσού 798,56€.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6431.03 με τίτλο «Προμήθειας αθλητικής ενδυμασίας για το πρωταθλητή ΑΜΕΑ Πρωτονοτάριο Λουκά».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 7 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος του  Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού , να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 577/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΨΣΜΩΛΜ-8ΥΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΣΜΩΛΜ-8ΥΞ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •