Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών νοσηλευτή διασώστη

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών νοσηλευτή διασώστη για την κάλυψη των αναγκών της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος από 5/8/2022 έως και 17/9/2022»

Αριθμός Απόφασης: 385/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 5. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 7. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθ. 108/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Το πρωτογενές αίτημα που έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011066782 2022 – 08 – 05.
 10. Το από 05-08-2022 Τεκμηριωμένο Αίτημα για την δέσμευση σχετικών πιστώσεων για την δαπάνη παροχής υπηρεσιών νοσηλευτή διασώστη για την κάλυψη των αναγκών της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος.
 11. Την ανάγκη εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών νοσηλευτή διασώστη για την κάλυψη των αναγκών της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος.
 12. Τις με αριθ. πρωτ. 14049/27-06-2022 και 17269/25-07-2022 ανακοινώσεις πλήρωσης θέσεων προσωπικού παιδικής κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος.
 13. Το γεγονός ότι δεν πληρώθηκαν οι θέσεις γιατρού και νοσοκόμου, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος τόσο για τους συμμετέχοντες στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα όσο και για τους συνοδούς αυτών και τους εργαζομένους στην Ε’ Κατασκήνωση, και να απειλούνται τα δημοτικά συμφέροντα από την αναβολή λήψης απόφασης.
 14. Την θετική ανταπόκριση της εταιρείας «Ιδιωτικό Ιατρείο Επείγουσα Βοήθεια Μ.ΙΚΕ», στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση παροχής υπηρεσιών νοσηλευτή διασώστη για την κάλυψη των αναγκών της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, ποσού 4.625,00 Ευρώ.
 2. Την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών νοσηλευτή διασώστη για την κάλυψη των αναγκών της Ε’ κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρεία «Ιδιωτικό Ιατρείο Επείγουσα Βοήθεια Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», με έδρα την Ελ.Βενιζέλου 82, Περιστέρι Τ.Κ. 12132, Α.Φ.Μ. 800730059 Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστερίου, έναντι του συνολικού ποσού των 4.625,00 ευρώ (τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ).

Η παρούσα θα υποβληθεί προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίασή της, κατά το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (385/2022 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/96ΝΑΩΛΜ-1Λ6

https://diavgeia.gov.gr/doc/96ΝΑΩΛΜ-1Λ6

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *