Περί έγκρισης της προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής χαράς

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης της προμήθειας – τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Αριθμός Απόφασης: 469/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6ΒΠΦΩΛΜ-ΖΓ7, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 365 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[2] 23REQ012838029
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στις πυρόπληκτες περιοχές  του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα  περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Δήμου.
 6. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23PROC012891096 .
 7. Την αριθμ. 298/2023 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας.
 8. Την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΔΕΜΚΑ Ε.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , Κ. Παλαιολόγου 5 18535 Πειραιάς με αρ. πρωτ. 14928/22-06-23.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Τη ματαίωση της παρούσας  προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς για την αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων στις πυρόπληκτες περιοχές  του Δήμου Μαραθώνος» , λόγω απόρριψης της συγκεκριμένης προσφοράς.

Β.  Την επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς με τους ίδιους όρους προς κάθε ενδιαφερόμενο

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 471/2023 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

[2] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΚΡΑΩΛΜ-ΠΚ9

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΡΑΩΛΜ-ΠΚ9

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *