Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών για την μίσθωση υδροφόρων οχημάτων για μεταφορά πόσιμου ύδατος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της μίσθωσης υδροφόρων οχημάτων για μεταφορά πόσιμου ύδατος στην περιοχή του Νέου Βουτζά της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος»

Αριθμός Απόφασης: 321/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 5. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 6. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 7. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθμό 29/15-07-2022 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 9. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα τη μίσθωση υδροφόρων οχημάτων για μεταφορά και πλήρωση δεξαμενής πόσιμου ύδατος στην περιοχή του Νέου Βουτζά λόγω βλάβης στο αντλιοστάσιο, η οποία διαπιστώθηκε το απόγευμα της 14ης Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Πέμπτη και ήταν αδύνατον να αποκατασταθεί αυθημερόν.
 10. Το γεγονός ότι η ανωτέρω κατάσταση δημιουργεί άμεσο και προφανή κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων και απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης.
 11. Το γεγονός ότι τα υπάρχοντα και εν λειτουργία μηχανήματα του δήμου δεν επαρκούν για την ανωτέρω εργασία.
 12. Την θετική ανταπόκριση των οικονομικών φορέων «Μ & Β ΤΕΧΝΙΚΗ Μ. ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Πολύζου Γεώργιου», στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της μίσθωσης υδροφόρων οχημάτων για μεταφορά πόσιμου ύδατος στην περιοχή του Νέου Βουτζά της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, λόγω του κατεπείγοντος, συνολικού προϋπολογισμού 494,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 2. Την έγκριση της με αριθ. 29/15-07-2022 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης υδροφόρου οχήματος για μεταφορά και πλήρωση δεξαμενών πόσιμου ύδατος στην περιοχή του Ν. Βουτζά της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρεία Μ & Β ΤΕΧΝΙΚΗ Μ. ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Σισμανογλείου 27-29 Τ.Κ. 15126 Μαρούσι, με ΑΦΜ 801353444, Δ.Ο.Υ. Αμαρούσιου, για εννέα (9) δρομολόγια, έναντι του συνολικού ποσού των 967,20 ευρώ (καθαρή αξία 780,00€, Φ.Π.Α. 24% 187,20€).
 4. Την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης υδροφόρου οχήματος για μεταφορά και πλήρωση δεξαμενών πόσιμου ύδατος στην περιοχή του Ν. Βουτζά της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος, στον Πολύζο Γεώργιο, Πανός 24- Κερατέα, με ΑΦΜ 106530850, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, για πέντε (5) δρομολόγια, έναντι του συνολικού ποσού των 527,00 ευρώ (καθαρή αξία 425,00€, Φ.Π.Α. 24% 102,00€).

Η παρούσα θα υποβληθεί προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίασή της, κατά το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (321/2022 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΒΩΜΩΛΜ-91Μ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΩΜΩΛΜ-91Μ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •