Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και ανάθεση της μίσθωσης υδροφόρων οχημάτων για πόσιμο νερό

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της μίσθωσης υδροφόρων οχημάτων για πόσιμο νερό, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, καθώς λόγω βλάβης του μοτέρ του αντλιοστασίου στο Σέσι Γραμματικού, αυτό αφαιρέθηκε και εστάλη για επισκευή και εν αναμονή της αποκατάστασης της βλάβης του μοτέρ και μέχρι την επανατοποθέτησή του πρέπει να γεμίζουν με πόσιμο νερό οι δεξαμενές και να γεμίσει το δίκτυο ώστε ν αρχίσει να φτάνει στους καταναλωτές προκειμένου να μην αφήσουμε χωρίς πόσιμο νερό έναν ολόκληρο οικισμό»

Αριθμός Απόφασης: 513/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τη με αριθ. 108/2022 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την κατεπείγουσα ανάγκη που προέκυψε στο δήμο μας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Κοινότητα Γραμματικού (Σέσι), και συγκεκριμένα μίσθωσης υδροφόρων οχημάτων για πόσιμο νερό, καθώς λόγω βλάβης του μοτέρ του αντλιοστασίου στο Σέσι Γραμματικού, αυτό αφαιρέθηκε και εστάλη για επισκευή. Έτσι προχωρήσαμε στην συγκεκριμένη άμεση ανάθεση το απόγευμα της Παρασκευής 7/10/22 που διαπιστώθηκε η χαμηλή στάθμη των δεξαμενών από  υπάλληλο της υπηρεσίας ύδρευσης.  Εν αναμονή της αποκατάστασης της βλάβης του μοτέρ και μέχρι την επανατοποθέτησή του πρέπει να γεμίζουν με πόσιμο νερό οι δεξαμενές και να γεμίσει το δίκτυο ώστε ν αρχίσει να φτάνει στους καταναλωτές προκειμένου να μην αφήσουμε χωρίς πόσιμο νερό έναν ολόκληρο οικισμό. Έτσι, αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση  με την διαδικασία του κατεπείγοντος προμήθειας πόσιμου νερού με υδροφόρες για όσο χρειαστεί, ώστε να αποκατασταθεί η υδροδότηση εν όψει και του επερχόμενου Σαββατοκύριακου, προκειμένου να μην αφήσουμε μια Δημοτική κοινότητά μας χωρίς πόσιμο νερό και να μην προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή και υγεία των κατοίκων του δήμου μας, γεγονότα που δημιουργούν άμεσο και προφανή κίνδυνο και σοβαρές επιπτώσεις με αποτέλεσμα να απειλείται η δημόσια υγεία  από την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης.
 10. Το γεγονός ότι τα υπάρχοντα και εν λειτουργία μηχανήματα του δήμου δεν επαρκούν για την ανωτέρω εργασία.
 11. Την θετική ανταπόκριση της εταιρείας Μ & Β ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.ΙΚΕ, στην προφορική πρόσκληση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απευθείας ανάθεση της μίσθωσης υδροφόρου οχήματος για μεταφορά και πλήρωση δεξαμενών πόσιμου ύδατος  στην Κοινότητα Γραμματικού (Σέσι)  του Δήμου Μαραθώνος, στην εταιρεία Μ & Β ΤΕΧΝΙΚΗ Μ.ΙΚΕ, Δ/νση Σισμανογλείου 27-29 Τ.Κ 15126,Μαρούσι, με ΑΦΜ 801353444, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου.

Θα χρησιμοποιηθεί μία υδροφόρα για 1 από το απόγευμα στις 7-10-2022 έως το απόγευμα στις 13-10-2022, προς αντιμετώπιση των προβλημάτων, όπως αυτά θα προκύπτουν από την τεχνική έκθεση- περιγραφή της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι ανωτέρω εργασίες δεν θα ξεπεράσουν το ποσό των 10.168,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (513/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Ε0ΙΩΛΜ-Χ7Η

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ε0ΙΩΛΜ-Χ7Η

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •