Περί έγκριση διενέργειας υπηρεσίας φύλαξης Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκριση διενέργειας υπηρεσίας φύλαξης Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης του  Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 231/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118[1] του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 10265/24-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΔΣ4ΩΛΜ-ΑΦΞ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 362 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ
 5. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία φύλαξης Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης και η συνδρομή αφορά μέχρι την 31-12-2023 .
 6. Την προσφορά, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία Μελαδάκης Α. & Μπακοπούλου Θ. Ο.Ε,  έναντι του ποσού των 1.419,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, σύνολο προσφοράς 1.759,56 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας φύλαξης Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης στην εταιρεία Μελαδάκης Α. & Μπακοπούλου Θ. Ο.Ε, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Λ.Μαραθώνος & Σάββα Παπαπολίτη, Τ.Κ.: 19005, Πόλη: Ν. Μάκρη, τηλ.: 2294092148,6942474043,  έναντι του ποσού των 1.419,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,   340,56 € , ήτοι  συνολικού ποσού 1.759,56  €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6278.01 με τίτλο « Παροχή υπηρεσίων φύλαξης Δημοτικού Καταστήματος Νέας Μάκρης», ποσού 1.119,72€ και για το έτος 2022 ποσού 639,84€ .

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται στο διάστημα έως 31-12-2023.

Δ.  Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 231/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

 

[1] Ή άρθρου 328 εφόσον οι συμβάσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/68Ξ2ΩΛΜ-Ρ6Ζ

https://diavgeia.gov.gr/doc/68Ξ2ΩΛΜ-Ρ6Ζ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *