Περί ανάθεσης παροχής υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ομάδα Β)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ομάδα Β)».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 7. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Τον Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/τ.Α’/02.02.2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.», όπως ισχύει
 9. Τον Ν. 604/1977 (ΦΕΚ  163 τ.Α΄) Περί  ιδρύσεως  και  λειτουργίας  ιδιωτικών  ιατρείων,  κλινικών  και  ενδιαιτημάτων ζώων
 10. Το ΠΔ. 463/1978 ΦΕΚ Α 96: Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Ιδιωτικών ιατρείων κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων. Καθορισμού υποχρεώσεων κτηνιάτρων και τηρούμενων  βιβλίων
 11. Τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-2-14) Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της  ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων των ζωοτροφών και της υγείας και  προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων.
 12. Την υπ’ αριθ. 3941/120925 Απόφαση (ΦΕΚ 2642 /τ. Β/17-10-2013) Τροποποίηση της υπ’ αριθ.  331/10301/25.01.2013 απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και  Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην  Ελλάδα» (Β’ 198/5.2.2013)
 13. Την με αριθ. 580/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 14. Το πρωτογενές αίτημα που έχει καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ00008081861    2021 – 02 – 02
 15. Το από 01-02-2021 Τεκμηριωμένο Αίτημα για την δέσμευση σχετικών πιστώσεων για την δαπάνη παροχής υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 16. Τις με αριθμό πρωτ.1636/01-02-2021 και 1635/01-02-2021 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με α.α.84 και 85 και ΑΔΑ 6031ΩΛΜ-ΕΙΕ και 6Ε50ΩΛΜ-3ΜΧ αντίστοιχα
 17. Την ανάγκη εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών φιλοξενίας αδέσποτων ζώων και εκπαίδευσης σκύλων
 18. Το γεγονός ότι συνέβη αιφνίδιο περιστατικό με σκύλο που έχει εκδηλώσει προβληματική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα αφενός να υπάρχει άμεσος και προφανής κίνδυνος τόσο για τους πολίτες όσο και για το ζώο, και να απειλούνται τα δημοτικά συμφέροντα από την αναβολή λήψης απόφασης, αφετέρου να είμαστε σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών, τα οποία ενισχύονται περισσότερο λόγω της πανδημίας (COVID-19), μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη.
 19. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα των ΚΑ: α) ΚΑ 15.6117.01 ποσού 40.000,00€ (ίδιοι πόροι), β) ΚΑ 70.6279.01 ποσού 7.500,00€ (χρηματοδότηση covid-19) και γ) ΚΑ 70.6279.02 ποσού 9.998,80€ (χρηματοδότηση covid-19).
 20. Την με αριθμό 1/2021 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος
 21. Την με αριθμό πρωτ. 1668/01-02-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς
 22. Την προσφορά του οικονομικού φορέα Δανιάς Κωνσταντίνος που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβε αριθμό 1898/04-02-2021, για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί και την προστασία των πολιτών καθώς και του ζώου ή και την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών μέχρι την ολοκλήρωση του συνοπτικού διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση παροχής υπηρεσιών όπως περιγράφονται αναλυτικά στην με αριθμό 1/2021 μελέτη μέχρι του ποσού των 1.996,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την Ομάδα Β.
 2. Την έγκριση της ανωτέρω μελέτης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος, για το μέρος που αφορά στο 20% του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης.
 3. Την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών περισυλλογής μεταφοράς και επανένταξης της Ομάδας Β, στον κ. Δανιά Κωνσταντίνο, με έδρα  την Βακαλόπουλου  Τ.Κ.15344, Παλλήνη, Α.Φ.Μ. 124180723, Δ.Ο.Υ Παλλήνης έναντι του συνολικού ποσού των 1.996,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα θα υποβληθεί προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή κατά την επόμενη συνεδρίασή της, κατά το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (36/2021 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΗΤΧΩΛΜ-8Υ3

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΤΧΩΛΜ-8Υ3

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *