Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών»

Αριθμός Απόφασης: 274/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την αναγκαιότητα της παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών.
 6. Τη με αριθμό 7/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010560426 2022-05-16.
 8. Τη με αριθ. πρωτ. 10997/31-05-2022 (ΑΔΑ 9ΦΘ6ΩΛΜ-ΘΥ2) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 374, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ010660894 2022-05-31.
 9. Τη με αριθμ. 261/02-06-2022  Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ 6ΩΓΧΩΛΜ-Ι4Λ, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών και η αποστολή πρόσκλησης προς προς τους οικονομικούς φορείς : α) Χ. ΖΩΒΟΪΛΗΣ – Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ Ο.Ε., β) ΠΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, γ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, δ) ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, ε) ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, στ) ΖΕΓΓΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ζ) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
 10. Τη με αριθμ. 11548/06-06-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010698134 2022-06-07 και εστάλη στους ανωτέρω.
 11. Την προσφορά του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα Χ. ΖΩΒΟΪΛΗΣ – Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ Ο.Ε., που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 12195/14-06-2022.
 12. Το από 15-06-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, έναντι του ποσού των 13.000,00 € επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.120,00 €, σύνολο προσφοράς 16.120,00 €.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης, καταπολέμησης κοριών, μυοκτονίας και απώθησης φιδιών, όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αριθμό 7/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών του Δήμου Μαραθώνος, στoν οικονομικό φορέα Χ. ΖΩΒΟΪΛΗΣ – Σ. ΚΑΠΑΤΟΣ Ο.Ε., με Α.Φ.Μ. 800584003, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, έδρα την οδό Καποδιστρίου 42, Τ.Κ. 10432, Αθήνα, έναντι του ποσού των 16.120,00 ευρώ, συμπεριλαμβάνομένου του Φ.Π.Α. (δεκαέξι χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 30.6279.01 και 15.6484.01.

Γ. Ορίζεται ο υπάλληλος της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, Αθανάσιος Χριστοδουλόπουλος, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (274/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ83ΠΩΛΜ-ΣΣ8

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ83ΠΩΛΜ-ΣΣ8

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *