Περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την ενοικίαση χώρου και κατασκευή περιπτέρου στην έκθεση ATTICA GREEN EXPO 2023

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για την ενοικίαση του χώρου και κατασκευή περιπτέρου 25 τ.μ. στην έκθεση της  ATTICA GREEN EXPO 2023»

Αριθμός Απόφασης: 243/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την ενοικίαση του χώρου και κατασκευή περιπτέρου 25 τ.μ. στην έκθεση της ATTICA GREEN EXPO 2023».
 4. Την από 10/05/2023 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012691190 2023-05-17.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 11237/18-05-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6ΕΘΨΩΛΜ-3ΗΨ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του από 17/05/2023 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου
 7. Τη με αριθμ. 237/22-05-2023  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την παροχής υπηρεσιών για την ενοικίαση του χώρου και κατασκευή περιπτέρου 25 τ.μ. στην έκθεση της  ATTICA GREEN EXPO 2023, με ΑΔΑ 9ΝΨΑΩΛΜ-ΩΛΝ και η αποστολή πρόσκλησης στην εταιρεία TEXPO EXHIBITION MON IKE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ.
 8. Την με αριθμ. 11561/22-05-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς, η οποία εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ανωτέρω εταιρεία στις 23-05-2023 και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012725377 2023-05-22.
 9. Την προσφορά του οικονομικού φορέα TEXPO EXHIBITION MON IKE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 11656/23-05-2023
 10. Το από 23-05-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των υπηρεσιών στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, έναντι του ποσού των 7.000,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.680,00€, σύνολο προσφοράς 8.680,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την ενοικίαση του χώρου και κατασκευή περιπτέρου 25 τ.μ. στην έκθεση της  ATTICA GREEN EXPO 2023, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 10-05-2023 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών του Δήμου, στην εταιρεία TEXPO EXHIBITION MON IKE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, με Α.Φ.Μ. 801641767, Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΟΡΦΕΩΣ 71, Τ.Κ.: 175 64, Πόλη: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, τηλ.: 6980171705, έναντι του ποσού των 7.000,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.860,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 8.860,00 ευρώ (οκτώ χιλιάδες ευρώ και οκτακόσια εξήντα ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τον Κ.Α.: 00.6432.03.

Γ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, Παναγιώτης Ηλίας, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (243/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ3ΖΙΩΛΜ-ΣΣΘ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3ΖΙΩΛΜ-ΣΣΘ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *