Περί ανάθεσης της προμήθειας ένδυσης προστασίας από την κακοκαιρία για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ένδυσης προστασίας από την κακοκαιρία για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την ανάγκη του Δήμου Μαραθώνος για την προμήθεια ένδυσης προστασίας από την κακοκαιρία για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαραθώνος.
 9. Τη με αριθ. 10/ΠΠ/2020 Μελέτη της Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Συντήρησης Υποδομών.
 10. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ007670617 2020-11-18.
 11. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 21085/24-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ0ΙΩΛΜ-ΧΣΞ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 386 βάση της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ007793875.
 12. Τη με αριθ. πρωτ. 21980/11-12-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου.
 13. Τις προσφορές των α) ΑΛΩΣ Α.Ε.Β.Ε. (αριθ. πρωτ. 22344/18-12-2020) και β) ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.(αριθ. πρωτ. 22344/18-12-20).
 14. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερή αγαθά, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοια ή ομοειδή ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες αγαθών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια ένδυσης προστασίας από την κακοκαιρία για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαραθώνος, προϋπολογισμού 2.739,90 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 2. Την έγκριση της με αριθ. 10/ΠΠ//2020 Μελέτης της Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Συντήρησης Υποδομών.
 3. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην επιχείρηση ΑΛΩΣ Α.Ε.Β.Ε οδός Χαλδείας 4, Τ.Κ. 16777,Ελληνικό, Α.Φ.Μ. 095703237, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, έναντι του ποσού των 2.639,15 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 2.128,35€ + Φ.Π.Α. 24% 510,80€ = συνολική αξία 2.639,15€)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (1046_2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Γ9ΨΩΛΜ-ΕΤΔ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Γ9ΨΩΛΜ-ΕΤΔ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •