Περί ανάθεσης της προμήθειας ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών)

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών)»

Αριθμός Απόφασης: 193/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών)».
 6. Τη με αριθμό 1/2022 Μελέτη του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010027853 2022-02-09.
 8. Τη με αριθ. πρωτ. 8054/21-04-2022 (ΑΔΑ ΨΛΖΚΩΛΜ-Ρ9Π) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 346, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ010449248 2022-04-26.
 9. Τη με αριθμ. 165/26-04-2022  Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ 61ΞΨΩΛΜ-3Χ1, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) και η αποστολή πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο.
 10. Τη με αριθμ. 8273/28-04-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου και στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010465972 2022-04-28.
 11. Την προσφορά του οικονομικού φορέα Ζωοτροφές ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 095764974, που κατατέθηκε εμπρόθεσμα, στις 04/05/2022, στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης
 12. Το από 09-05-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται:

α) Υπέρ της κατακύρωσης μικρότερης ποσότητας αγαθών κατά 80%, σύμφωνα με τις τιμές της εναλλακτικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Τροφή σκύλων

Σακιά των 20 Κιλών

339

13,98 €

4.739,22 €

Τροφή γατών

Σακιά των 20 Κιλών

40

19,43 €

777,20 €

Συνολική Καθαρή Αξία :

5.516,42 €

Φ.Π.Α. 24%

1.323,94 €

Συνολική Αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

6.840,36 €

β) Υπέρ της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 8273/28-04-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθμό 1/2022 μελέτης της υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα Ζωοτροφές ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 095764974, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 5 Γέρακας Τ.Κ. 15344, έναντι συνολικού ποσού 6.840,36€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 5.516,42€ + Φ.Π.Α. 1.323,94€ = συνολική αξία 6.840,36 €), ποσό που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης

γ) Υπέρ της εκκίνησης νέας συμπληρωματικής διαδικασίας προμήθειας, με νέα εκδήλωση ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, ώστε να επαναπροσδιοριστούν και συμπληρωθούν οι απαιτούμενες ποσότητες τροφών, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα τόσο των τιμών, όσο και του αυξανόμενου πληθυσμού των αδέσποτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την κατακύρωση μικρότερης ποσότητας αγαθών κατά 80%, σύμφωνα με τις τιμές της εναλλακτικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Τροφή σκύλων

Σακιά των 20 Κιλών

339

13,98 €

4.739,22 €

Τροφή γατών

Σακιά των 20 Κιλών

40

19,43 €

777,20 €

Συνολική Καθαρή Αξία :

5.516,42 €

Φ.Π.Α. 24%

1.323,94 €

Συνολική Αξία συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

6.840,36 €

Β.Την ανάθεση για την προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων (σκύλων και γατιών) σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό πρωτ. 8273/28-04-2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και της με αριθμό 1/2022 μελέτης της υπηρεσίας, στον οικονομικό φορέα Ζωοτροφές ΣΤΑΥΡΟΥ Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 095764974, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 5 Γέρακας Τ.Κ. 15344, έναντι συνολικού ποσού 6.840,36€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του Φ.Π.Α. (δηλ. καθαρή αξία 5.516,42€ + Φ.Π.Α. 1.323,94€ = συνολική αξία 6.840,36 €), ποσό που είναι εντός του συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης

Γ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των ετών 2022 και 2023 θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6632.01.

Δ. Ορίζεται ο υπάλληλος του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Χατζηγαβρίηλ Ελευθερία, να παραλάβει τα προς προμήθεια είδη.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (193/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΡΞΔΩΛΜ-37Π

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΞΔΩΛΜ-37Π

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *