Περί ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τριών (3) μεταλλικών οικίσκων”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τριών (3) μεταλλικών οικίσκων για την στέγαση των εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας”»

Αριθμός Απόφασης: 232/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τριών (3) μεταλλικών οικίσκων για την στέγαση των εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας»,
 5. Την από 07-04-2022 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών.
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ010456707 2022-04-27.
 7. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη, κατόπιν του από 08-04-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος, έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 5397/18-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ ΨΦΞΗΩΛΜ-ΓΦ1, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 245 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με ΑΔΑΜ 22REQ010538892 2022-05-12,
 8. Τη με αριθμ. 196/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας, με ΑΔΑ 9Σ9ΖΩΛΜ-6ΗΓ και η αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς στον ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
 9. Την με αριθμ. 9281/12-05-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC010541338 2022-05-12.
 10. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 9669/17-05-2022.
 11. Το από 24-05-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στον ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ έναντι του ποσού των 13.450,00€ επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.228,00€, σύνολο προσφοράς 16.678,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια τριών (3) μεταλλικών οικίσκων για την στέγαση των εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην από 07-04-2022 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, στον ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Α.Φ.Μ. 061586099, Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, Τ.Κ.: 19300, Πόλη: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, τηλ.: 2105580561,  έναντι του ποσού των 13.450,00 ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  3.228,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 16.678,00 ευρώ (δεκαέξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους της πολιτικής προστασίας και η σχετική πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2022, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 70.6277.15.

Γ. Ο χρόνος παράδοσης της ανωτέρω προμήθειας, ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

Δ. Η παραλαβή της προς παράδοσης προμήθειας θα γίνει από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Συντήρησης Υποδομών, Παναγιώτη Ηλία.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών από τον ανάδοχο.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (232/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω3ΩΖΩΛΜ-0ΩΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΩΖΩΛΜ-0ΩΨ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *