Περί ανάθεσης της προμήθειας παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, για τη λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας του δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της προμήθειας παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, για τη λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 περί «Κυρώσεως του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.)», (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’ 8-6-2006) και συγκεκριμένα του άρθρου 209 όπως αναδιατυπώθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Του Ν.4605 /19 (ΦΕΚ 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο)από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
 9. Την με αριθ. 960/2019  απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 10. Την 24/2018 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 11. Τη με αριθ. 263/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 12. Την ανάγκη εκτέλεσης της προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου για τη λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας  του δήμου Μαραθώνος.
 13. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ007074395 2020-07-23.
 14. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 12588/24-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΥΔΩΛΜ-ΠΨΛ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 265 βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ007194595 2020-08-18.
 15. Την με αριθ. πρωτ. 18550/13-10-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
 16. Τις προσφορές που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο του Δήμου από τις κάτωθι εταιρείες: 1) ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και έλαβε αριθ. πρωτ. 19193/21-10/2020 2) URBAN INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και έλαβε  αριθ. πρωτ. 19230/22-10-2020
 17. Το από 02-11-2020 πρακτικό της Επιτροπής
 18. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου, για τη λειτουργεία δομών κοινωνικής φροντίδας του δήμου Μαραθώνος, συνολικού προϋπολογισμού 16.900,00 Ευρώ.
 2. Την απευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας στην εταιρεία ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οδός Λ. Φυλής 101- Καματερό, Τ.Κ.13451, Τηλ 5729226, Κιν. 6977641802, ΑΦΜ 800952559, ∆ΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, έναντι του ποσού των 13.268,00Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (καθαρή αξία 10.700,00 € + Φ.Π.Α. 24% 2.568 € = συνολική αξία 13.268,00 €)

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (933_2020 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΗ6ΦΩΛΜ-ΧΧΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗ6ΦΩΛΜ-ΧΧΡ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *