Περί ανάθεσης της προμήθειας πλακιδίων, είδη υγιεινής και γυψοσανίδων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πλακιδίων, είδη υγιεινής και γυψοσανίδων για την επισκευή των μπάνιων σε 18 οικίσκους στην Ε΄ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα για την επαναλειτουργία τους»

Αριθμός Απόφασης: 223/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Τη με αριθμό 39272/12-04-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2488/Β΄/18-04-2023) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 7. Την αναγκαιότητα της προμήθειας πλακιδίων, είδη υγιεινής και γυψοσανίδων για την επισκευή των μπάνιων σε 18 οικίσκους στην Ε΄ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα για την επαναλειτουργία τους.
 8. Την με αριθμό 8/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 9. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ012539583 2023-04-24.
 10. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 9476/02-05-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ Ψ8ΡΝΩΛΜ-ΤΛΟ, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 327 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 23REQ012590524 2023-05-03.
 11. Τη με αριθμό 193/2023 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ 9ΔΟΙΩΛΜ-ΔΤΥ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω προμήθειας και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα TOPCIU GENTJAN.
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9572/03-05-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012596912 2023-05-03.
 13. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 9928/08-05-2023.
 14. Το από 10-05-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στον οικονομικό φορέα TOPCIU GENTJAN, έναντι του ποσού των 29.811,21€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.154,69€, σύνολο προσφοράς 36.965,90€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πλακιδίων, είδη υγιεινής και γυψοσανίδων για την επισκευή των μπάνιων σε 18 οικίσκους στην Ε΄ Κατασκήνωση Αγίου Ανδρέα για την επαναλειτουργία τους, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 8/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα TOPCIU GENTJAN του PALI, με ΑΦΜ 120474931, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ και με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Οδός: Ολυμπιονικών, Αριθμός: 8, Τ.Κ.: 19007, Πόλη: Μαραθώνας Αττικής, τηλ.: 6936983409,  έναντι του ποσού των 29.811,21 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  7.154,69 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 36.965,90 ευρώ (τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 15.6484.01

Γ. Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αναστάσιο Κανέλλο.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παραλαβή της προμήθειας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (223/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/933ΚΩΛΜ-3Α3

https://diavgeia.gov.gr/doc/933ΚΩΛΜ-3Α3

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *