Περί ανάθεσης της προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3, Α4 και χαρτί plotter

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3, Α4 και χαρτί plotter του  Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 573/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 9ΨΥΨΩΛΜ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 499στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011550594
 6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3, Α4 και χαρτί plotter του  Δήμου Μαραθώνος»
 7. Τη με αριθμό Π7/2022 Μελέτη του Τμήματος Προμηθειών.
 8. Τη με αριθμό 557/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ 6Κ8ΨΩΛΜ-4ΦΟ και η αποστολή πρόσκλησης προς πρόσκλησης προς α) την εταιρεία ΛΑΜΔΑ ΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε, β) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ,γ) EUROSUPPLIES IKE.
 9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 26785/14-11-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011593703 2022-11-14.
 10. Την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της προμήθειας στην εταιρεία EUROSUPPLIES IKE   έναντι του ποσού των 9.113,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24 %, σύνολο προσφοράς 11.300,12€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της προμήθειας  με τίτλο «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3, Α4 και χαρτί plotter του  Δήμου Μαραθώνος»», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της Π7/2022 μελέτης της Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών  στην εταιρεία EUROSUPPLIES IKE, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Ιπποκράτους 62, Πόλη: Σπάτα, τηλ.: 2106037990, ΑΦΜ: 997776974 και Δ.Ο.Υ Παλλήνης,έναντι του ποσού των 9.113,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%,  2.187,12 ήτοι  συνολικού ποσού11.300,12 €.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6613.02 με τίτλο «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3, Α4 και χαρτί plotter του Δήμου Μαραθώνος».

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 12 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο προϊστάμενος[1] της Υπηρεσίας Διοικητικών Υπηρεσιών,να παραλάβει τα προς προμήθεια αγαθά[2]

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 573/2022 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος[3]

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

[1] αρθ. 208 παρ. 10 (για προμήθειες) και 219 παρ. 1 (για υπηρεσίες) (τα οποία τροποπ. με τα αρθ. 105 και 107 Ν. 4782/21 αντίστοιχα)

[2] Σε περίπτωση που η εν λόγω υπηρεσία είναι ταυτόχρονα υπεύθυνη και για τις διαδικασίες ανάθεσης ή εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης, οι υπηρεσίες που προορίζονται για αυτή παραλαμβάνονται από τον προϊστάμενο άλλης υπηρεσίας που ορίζεται με την απόφαση ανάθεσης (λχ δεν μπορεί να παραλάβει η οικονομική υπηρεσία, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για αυτήν, καθόσον είναι η υπηρεσία που προβαίνει στον έλεγχο της νομιμότητας και στην εκκαθάριση της δαπάνης).

[3] Πρόεδρος ΝΠΔΔ/Συνδέσμου/Ιδρύματος.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ0ΠΣΩΛΜ-Ο7Γ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΠΣΩΛΜ-Ο7Γ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *