Περί ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας των υπηρεσιών με τίτλο “Συμβουλευτική υποστήριξη για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των ΚΔΑΠ”

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της σύμβασης προμήθειας των υπηρεσιών με τίτλο “Συμβουλευτική υποστήριξη για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των ΚΔΑΠ”»

Αριθμός Απόφασης: 443/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των ΚΔΑΠ και υπόδειξης τρόπου εκτέλεσης νέων προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τα ΚΔΑΠ του Δήμου Μαραθώνος.
 7. Την από 03-08-2023 Μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013208023.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου 19701/16-08-2023 (ΑΔΑ Ψ2ΙΞΩΛΜ-ΗΙ4) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 433 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι].
 10. Το εγγεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 23REQ013263472.
 11. Τη με αριθμό 418/2023 Απόφαση του Δημάρχου (ΑΔΑ ΨΣΒΑΩΛΜ-ΙΣΨ) με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση των ως άνω υπηρεσιών και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα Ε. ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..
 12. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 19769/17-08-2023 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC013269310.
 13. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 20365/25-08-2023.
 14. Το από 04-09-2023 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση των υπηρεσιών στον οικονομικό φορέα Ε. ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., έναντι του ποσού των 23.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.688,00€, σύνολο προσφοράς 29.388,00€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια των υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των ΚΔΑΠ, υπόδειξη τρόπου εκτέλεσης νέων προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τα ΚΔΑΠ του Δήμου» στο πλαίσιο συμμετοχής στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» (Πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής) ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για το σχολικό έτος 2023-2024, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην από 03-08-2023 Μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα Ε. ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με δ.τ. D & E CONSULTING, ΑΦΜ 800671608, ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 26, Τ.Κ.: 12461, Πόλη: ΧΑΪΔΑΡΙ , τηλ.: 2105903461, έναντι του ποσού των 23.700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  5.688,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 29.388,00 ευρώ (είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Β. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από από χρηματοδότηση για τα ΚΔΑΠ και η σχετική πίστωση έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των οικονομικών ετών 2023-2024, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.: 60.6117.01.

Γ. Ο χρόνος παράδοσης των υπηρεσίων, ορίζεται το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης.

Δ. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει από τον προϊστάμενο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές παραλαβή των υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (443/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69ΡΤΩΛΜ-ΒΜΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΡΤΩΛΜ-ΒΜΡ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *