Περί ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο Έλεγχος ποιότητας νερού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο Έλεγχος ποιότητας νερού και συγκεκριμένα, του πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης, των θαλάσσιων υδάτων και του βιολογικού της Ε’ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα»

Έχοντας λάβει υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 • Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας νερού και συγκεκριμένα, του πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης, των θαλάσσιων υδάτων και του βιολογικού της Ε’ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ008889628 2021-07-09.
 • Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ. 13179/15-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΨΤ4ΚΩΛΜ-01Ω και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 249 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], με την οποία εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα και έλαβε ΑΔΑΜ 21REQ008933458 2021-07-16.
 • Τη με αριθμ. 208/2021 Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ Ω3ΘΔΩΛΜ-Λ4Μ, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της εν λόγω υπηρεσίας.
 • Τη με αριθ. πρωτ. 13319/16-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008935439 2021-07-16.
 • Τη με αριθ. πρωτ. 13606/21-07-2021 προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Την από 22-07-2021 αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας νερού και συγκεκριμένα, του πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης, των θαλάσσιων υδάτων και του βιολογικού της Ε’ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα» στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έναντι του ποσού των 15.165,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (καθαρή αξία 12.230,00€, Φ.Π.Α. 24% 2.935,20€).

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Έλεγχος ποιότητας νερού και συγκεκριμένα, του πόσιμου νερού του δικτύου ύδρευσης, των θαλάσσιων υδάτων και του βιολογικού της Ε’ Κατασκήνωσης του Δήμου Μαραθώνα», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών στην εταιρεία με την επωνυμία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Α.Φ.Μ. 095618319, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: Ναυπλίου 29, Τ.Κ.: 14452, Πόλη: Μεταμόρφωση, τηλ.: 2107470500,  έναντι του ποσού των 15.475,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι καθαρή αξία 12.480,00€, Φ.Π.Α. 24% 2.995,20€.

 1. B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας. Σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2021, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 25.6142.09 και 15.6482.01 και του έτους 2022, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.6142.09.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρώτριά του, την αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Ύδρευσης και Εγγειοβελτιωτικών Έργων να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 225/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%A3%CE%A6%CE%A9%CE%9B%CE%9C-82%CE%9C

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A7%CE%A3%CE%A6%CE%A9%CE%9B%CE%9C-82%CE%9C?inline=true

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •