Περί ανάθεσης της υπηρεσίας υλοποίησης και εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης «WiFi4EU

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης της  υπηρεσίας υλοποίησης και εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης «WiFi4EU – προώθηση της συνδεσιμότητας  στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» στο Δήμο Μαραθώνος, ΑΡ. ΔΡΑΣΗΣ 1-2018/001462-001911».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 7. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την με αριθ. 960/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος.
 9. Την ανάγκη εκτέλεσης των υπηρεσιών υλοποίησης και εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης «WiFi4EU – προώθηση της συνδεσιμότητας  στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» στο Δήμο Μαραθώνος, ΑΡ. ΔΡΑΣΗΣ 1-2018/001462-001911
 10. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 30.7135.35 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.
 11. Την με αριθ. 4/2020 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 12. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης ΑΔΑΜ 20REQ007732185 2020-11-27.
 13. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθ. πρωτ: 21417/01-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΤΥΩΛΜ-ΖΣΣ) και α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 391, με την οποία εγκρίθηκε το ανωτέρω αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε αριθμό δικτυακής ανάρτησης ΑΔΑΜ 20REQ007828852 2020-12-11.
 14. Την με αριθ. πρωτ. 22061/14-12-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου.
 15. Την προσφορά του:  ΟΤΕ , που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου στις 23/12/2020 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 22644.
 16. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσιών για την  ανάγκη εκτέλεσης των υπηρεσιών υλοποίησης και εξοπλισμού στο πλαίσιο της δράσης «WiFi4EU – προώθηση της συνδεσιμότητας  στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» στο Δήμο Μαραθώνος, ΑΡ. ΔΡΑΣΗΣ 1-2018/001462-001911, συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 15.000,00 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της με αριθ. 4/2020 Μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στον  Όμιλο Εταιριών ΟΤΕ με έδρα την οδό Κηφισίας 99, Μαρούσι.Κ. 15124, Α.Φ.Μ. 094019245 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, με τιμή προσφοράς 14.982,16 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (ήτοι καθαρό ποσό 12.082,39 €, ΦΠΑ 24% 2.899,77€).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (3/2021 Α.Δ.) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ν76ΩΛΜ-5Γ3

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΣ44ΩΛΜ-ΥΗΣ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •