Περί ανάθεσης των υπηρεσιών απόφραξης αγωγών και εκκενώσεως λυμάτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών απόφραξης αγωγών και εκκενώσεως λυμάτων δικτύων Ε΄ Κατασκήνωσης & κτιρίων, εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης      284/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποήθηκαν και ισχύουν.
 3. Την ΚΥΑ Δ11/4657/154-20.05.2021 (ΦΕΚ 2175/τ.Β’/25.05.2021) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 4. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες απόφραξης αγωγών και εκκενώσεως λυμάτων δικτύων Ε΄ Κατασκήνωσης & κτιρίων, εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος».
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008978277 2021-07-26.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 14699/03-08-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 6ΞΓΔΩΛΜ-Ψ2Σ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 267 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ009034690 2021-08-05.
 7. Την με αριθμ. 269/2021/11-08-2021  Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ Ω1ΑΗΩΛΜ-ΨΜΑ και με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για την εν λόγω υπηρεσία.
 8. Την με αριθμ. 15403/11-08-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC009064346 2021-08-11.
 9. Την προσφορά της εταιρείας Γ. & Β. ΠΟΘΗΤΟΣ Ο.Ε. που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 15565/13-08-2021.
 10. Το από 19-08-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία Γ. & Β. ΠΟΘΗΤΟΣ Ο.Ε. έναντι του ποσού των 8.061,94€, επί πλέον Φ.Π.Α. (24%) 1.934,86€, σύνολο προσφοράς 9.996,80€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο  «Υπηρεσίες απόφραξης αγωγών και εκκενώσεως λυμάτων δικτύων Ε΄ Κατασκήνωσης & κτιρίων, εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών,  στην εταιρεία Γ. & Β. ΠΟΘΗΤΟΣ Ο.Ε., ΑΦΜ 800721980, Δ.Ο.Υ.: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ 41, Τ.Κ.: 13561, Δήμος: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ , τηλ.: 22940 98674,  έναντι του ποσού των 9.996,80€ (εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι καθαρή αξία 8.061,94€ και Φ.Π.Α. 24% 1.934,86€.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας. Σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό εξόδων του οικονομικού έτους 2021, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 70.6276.01 και 15.6484.02.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα των δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Συντήρησης Υποδομών, Νεκτάριος Βελισσαρίου, να παραλάβει την προς εκτέλεση υπηρεσία.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (284/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69ΒΣΩΛΜ-ΞΡΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΒΣΩΛΜ-ΞΡΤ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *