Περί ανάθεσης των υπηρεσιών ελέγχου – αναλύσεων ποιότητας νερού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών ελέγχου – αναλύσεων ποιότητας νερού»

Αριθμός Απόφασης: 486/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τη με αριθμό 76928/09.07.2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την ΚΥΑ 38499/21.04.2022 (ΦΕΚ 2107/τ.Β’/28.04.2022) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».
 6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος – αναλύσεις ποιότητας νερού».
 7. Τη με αριθμό 27/2022 Μελέτη του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011080463 2022-08-09.
 9. Τη με αριθ. πρωτ. 21270/08-09-2022 (ΑΔΑ ΩΝ4ΡΩΛΜ-ΔΞ9) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου που έχει αναληφθεί στο τρέχον έτος για την υπό διενέργεια δαπάνη και έχει καταχωρηθεί με α/α 452, στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18, βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 22REQ011215932 2022-09-09.
 10. Τη με αριθμ. 461/09-09-2022 Απόφαση του Δημάρχου, με ΑΔΑ ΨΛΑΡΩΛΜ-ΞΡΘ, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της διαδικασίας για τις υπηρεσίες ελέγχου – αναλύσεων ποιότητας νερού και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα EUROFINS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 11. Την με αριθμ. 21657/09-09-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία εστάλη στον ανωτέρω και αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011221099 2022-09-09.
 12. Την προσφορά του οικονομικού φορέα EUROFINS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 22152/14-09-2022.
 13. Το από 22-09-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον ανωτέρω οικονομικό φορέα, ο οποίος προσέφερε τιμή 15.910,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών ελέγχου – αναλύσεων ποιότητας νερού, όπως ειδικότερα περιγράφεται στη με αριθμό 27/2022 Μελέτη του Τμήματος Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα EUROFINS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με Α.Φ.Μ. 095618319, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, έδρα: οδό Ναυπλίου 29, Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 14452, τηλ.: 21074707500, έναντι του ποσού των 19.728,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ολογράφως : δεκαεννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών), ήτοι καθαρή αξία 15.910,00€, Φ.Π.Α. 24% 3.818,40.

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους θα βαρύνει τους Κ.Α.: 25.6142.09, 00.8224.02 και 15.6484.02.

Γ. Ορίζεται ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Αναστάσιος Κανέλλος, να παραλάβει τις προς εκτέλεση υπηρεσίες.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (486/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΗΧΠΩΛΜ-ΣΧ4

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΗΧΠΩΛΜ-ΣΧ4

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *