Περί ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθειας νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθειας νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης      258/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Το γεγονός ότι απαιτείται η συντήρηση – παραμετροποίηση – υποστήριξη – εκπαίδευση και η προμήθεια νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων Δήμου Μαραθώνος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 03/2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 4. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008733423 2021-06-08.
 5. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 13465/16-07-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 9ΨΡΙΩΛΜ-Τ95 και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 254 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] βάσει της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 21REQ008946200 2021-07-20.
 6. Την με αριθμ. 218/2021/20-07-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την παροχή της υπηρεσίας με ΑΔΑ ΡΗΖΛΩΛΜ-ΡΟΝ.
 7. Την με αριθμ. 13551/20-07-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 21PROC008949068 2021-07-20.
 8. Την προσφορά της εταιρείας ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε., που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 13832/23-07-2021.
 9. Το από 28-07-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε., έναντι του ποσού των 14.550,00€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.492,00€, σύνολο προσφοράς 18.042,00€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας  «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης – παραμετροποίησης – υποστήριξης – εκπαίδευσης και προμήθειας νέων αδειών Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων Δήμου Μαραθώνος», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμό 03/2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, στην εταιρεία ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε., με ΑΦΜ 998682224 και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 131, Τ.Κ.: 55134, Πόλη: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, τηλ.: 2310 801822,  έναντι του ποσού των 14.550,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  3.492,00 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 18.042,00 ευρώ (δεκαοκτώ χιλιάδες σαράντα δυο ευρώ).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση, που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων των οικονομικών ετών 2021 και 2022, θα βαρύνει τον Κ.Α.: 10.6265.05.

Γ. Ορίζεται η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, κα Μανάρα Μαρία – Ελένη, και σε περίπτωση κωλύματος της ο υπάλληλος του τμήματος κος Σπανός Ιωάννης, να παραλάβει την προς εκτέλεση υπηρεσία.

Δ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Ε. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (258/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΚΩΣΩΛΜ-061

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΩΣΩΛΜ-061

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *