Περί ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης αυτόματης λειτουργίας παλαιών εγκαταστάσεων λεβητοστασίου

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης αυτόματης λειτουργίας παλαιών εγκαταστάσεων λεβητοστασίου του Αθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος»

Αριθμός Απόφασης: 412/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 4. Το γεγονός ότι απαιτείται η υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση αυτόματης λειτουργίας παλαιών εγκαταστάσεων λεβητοστασίου του Αθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Μάκρης», όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 45/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21REQ009397335 2021-10-20.
 6. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθμ. πρωτ 20442/21-10-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ 68ΛΓΩΛΜ-95Λ και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων με α/α 327 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν. 4555/18 [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 21REQ009408955 2021-10-21.
 7. Την με αριθμ. 398/2021/25-10-2021  Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της υπηρεσίας με ΑΔΑ ΨΑΞ8ΩΛΜ-8ΞΛ.
 8. Την με αριθμ. 20729/26-10-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς την εταιρεία AGTECH ATEE, που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 21PROC009427609 2021-10-26.
 9. Την προσφορά της εταιρείας AGTECH ATEE, που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 21148/01-11-2021.
 10. Το από 05-11-2021 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στην εταιρεία AGTECH ATEE, έναντι του ποσού των 24.193,41€, επί πλέον Φ.Π.Α. 24% 5.806,42€, σύνολο προσφοράς 29.999,83€.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας με τίτλο  «Συντήρηση και αποκατάσταση αυτόματης λειτουργίας παλαιών εγκαταστάσεων λεβητοστασίου του Αθλητικού και Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος» όπως ειδικότερα περιγράφεται στην με αριθμ. 45/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην εταιρεία AGTECH ATEE, ΑΦΜ 999725355, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: οδός: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 24, Τ.Κ.: 15354, Πόλη: ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ, τηλ.: 2106744860,  έναντι του ποσού των 24.193,41 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%  5.806,42 ευρώ, ήτοι  συνολικού ποσού 29.999,83 ευρώ (είκοσι εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά).

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και η σχετική πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.09 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου Μαραθώνος.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών, ορίζεται το διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία, την  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,  από τον υπάλληλο, Παναγιώτη Ηλία.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών στο λογιστήριο του Δήμου.

ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (412/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΞΛΔΩΛΜ-Χ9Π

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΛΔΩΛΜ-Χ9Π

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •