Περί απευθείας ανάθεσης για την επισκευή-αποκατάσταση επικεράμωσης στέγης του Δημοτικού σχολείου Γραμματικού

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για παροχή υπηρεσιών για την επισκευή-αποκατάσταση επικεράμωσης στέγης του Δημοτικού σχολείου Γραμματικού».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λ.π. διατάξεις.
 4. Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
 5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 6. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 7. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 8. Την ανάγκη εκτέλεσης υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή-αποκατάσταση επικεράμωσης στέγης του Δημοτικού σχολείου Γραμματικού
 9. Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 30.7331.08 του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
 10. Την υπ.αριθμ.9/5-5-2020 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 11. Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ006800125 2020-06-02.
 12. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 8573/03-06-2020 (με ΑΔΑ: ΨΙΘΝΩΛΜ-ΖΗ3) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 217, βάση της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 20REQ006821852 2020-06-04.
 13. Την με αριθ. πρωτ. 8673/05-06-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
 14. Την με αριθ. πρωτ. 8821/09-06-2020 προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου από τον ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Δ/νση: Αριανού 11,Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας ,ΑΦΜ 046106961, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης
 15. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 1. Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή-αποκατάσταση επικεράμωσης στέγης του Δημοτικού σχολείου Γραμματικού, συνολικού προϋπολογισμού 2.000 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της υπ. αριθ. 9 μελέτης ,για την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή-αποκατάσταση επικεράμωσης στέγης του Δημοτικού σχολείου Γραμματικού, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.
 3. Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στον ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, Δ/νση: Αριανού 11,Τ.Κ. 19007, Μαραθώνας ,ΑΦΜ 046106961, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, έναντι συνολικού ποσού 2.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 1.612,90 € + Φ.Π.Α. 24% 387,10 € = 2.000 € συνολικά).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 461/2020 ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω8Π7ΩΛΜ-7ΚΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8Π7ΩΛΜ-7ΚΦ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •