Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών παράδοσης στοιχείων αναλυτικών καταστάσεων μισθοδοσίας υπαλλήλων του Δήμου για τα έτη 2002 έως 2011

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών παράδοσης στοιχείων αναλυτικών καταστάσεων μισθοδοσίας υπαλλήλων του Δήμου για τα έτη 2002 έως 2011»

Αριθμός Απόφασης: 581/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α ́/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
 4. Τον Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις».
 5. Την με αριθμό 76928/2021 (Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)».
 6. Την αναγκαιότητα των υπηρεσιών παράδοσης στοιχείων αναλυτικών καταστάσεων μισθοδοσίας υπαλλήλων του Δήμου για τα έτη 2002 έως 2011.
 7. Την από 31-03-2022 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος (CPV: 79631000-6).
 8. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011506882 2022-10-31.
 9. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 26927/15-11-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ ΡΟΛΣΩΛΜ-Α5Μ, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 501 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι] με ΑΔΑΜ 22REQ011609877 2022-11-16.
 10. Τη με αριθμό 559/2022 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια των διαδικασιών για την ανάθεση της ως άνω υπηρεσίας, με ΑΔΑ ΨΘΚΙΩΛΜ-ΕΑΩ και η αποστολή πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.
 11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 27087/17-11-2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 22PROC011620602 2022-11-17.
 12. Την προσφορά που κατατέθηκε στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 27451/22-11-2022.
 13. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ εγκαίρως στο πρωτόκολλο του Δήμου και έλαβαν αριθμό πρωτ. 27893/29-11-2022, κατόπιν του από 22-11-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης της Προσφοράς (Ι) και Γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας και της με αριθμό πρωτοκόλλου 27871/28-11-2022 πρόσκλησης.
 14. Το από 29-11-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφοράς (ΙΙ), σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται την ανάθεση της υπηρεσίας στον οικονομικό φορέα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, έναντι του ποσού των 2.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 672,00€, σύνολο προσφοράς 3.472,00€ (με ΦΠΑ).
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την ανάθεση των υπηρεσιών παράδοσης στοιχείων αναλυτικών καταστάσεων μισθοδοσίας υπαλλήλων του Δήμου για τα έτη 2002 έως 2011, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην από 31-03-2022 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, στον οικονομικό φορέα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με ΑΦΜ 095475709, Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ και με στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση: Νικηφορίδη 25, Τ.Κ.: 16231, Πόλη: Βύρωνας Αττικής, τηλ.: 2107643592,  έναντι του ποσού των 2.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%  672,00 ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 3.472,00 ευρώ (τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα δυο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

B. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδία έσοδα και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος και συγκεκριμένα τον Κ.Α.: 10.6117.01 του οικονομικού έτους 2022, όπου έχει προβλεφθεί επαρκής πίστωση.

Γ. Ο χρόνος εκτέλεσης της ανωτέρω υπηρεσίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και για τρεις (3) μήνες.

Δ. Η παραλαβή της προς εκτέλεση υπηρεσίας θα γίνει από την προϊσταμένη του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος, Βασιλική Παυλή.

Ε. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Στ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (581/2022 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon) και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΨ47ΩΛΜ-5Ω3

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΨ47ΩΛΜ-5Ω3

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *