Περί δημιουργίας Μητρώου ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων

websupport Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Θέμα: Περί δημιουργίας Μητρώου ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών  που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Μαραθώνος, για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2021.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος, σε εκτέλεση της με αριθμό 133/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να αντιμετωπίσει φαινόμενα κακοκαιρίας και προβλήματα που ενδεχομένως προκύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του, καλεί Εταιρείες – φυσικά πρόσωπα, που διαθέτουν λεωφορεία και προσωπικό, και που επιθυμούν να συνεργαστούν με το δήμο και να ενταχθούν στο μητρώο ιδιοκτήτων ή κατόχων  λεωφορείων για την αντιμετώπιση των ανωτέρω εκτάκτων αναγκών, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, (1ο όροφο) του δημοτικού καταστήματος επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, τηλέφωνα 22943 20585, 22943 20572, 22943 20573 fax 22943 20535, δακτυλογραφημένη αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, η έδρα, η ταχυδρομική Δ/νση, το τηλέφωνο, fax και email σε κλειστό φάκελο, μέχρι και τις 30/06/2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

 1. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 άρθρο 73 του Ν.4412/2016.
 2. Υπεύθυνη δήλωση, ότι είναι Φορολογικά και Ασφαλιστικά ενήμεροι και θα είναι σε θέση να τις υποβάλλουν εφόσον ζητηθούν από την υπηρεσία μας.
 3. Υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές (Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης).
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του δήμου για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2021 όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν αναλυτικά τα λεωφορεία που μπορούν να διαθέσουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές (πλήθος, άδειες κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας).
 6. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των λεωφορείων που κατέχουν και των οδηγών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, πιστοποιητικά ΚΤΕΟ, διπλώματα).
 7. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης αν πρόκειται για εταιρείες.
 8. Σε περίπτωση που τα λεωφορεία δεν είναι ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων θα πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή ότι τα εκμισθωμένα ή παραχωρούμενα μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οιονδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συμμετέχοντα για την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31.12.2021.
 9. Η εμπειρία και αξιοπιστία σχετικά με το αντικείμενο (αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) η οποία να αποδεικνύεται και να μπορεί να πιστοποιείται από Δημόσιο Φορέα (ΟΤΑ, Υπουργεία, Οργανισμούς κ.λπ.) θα αποτελέσει θετικό στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας Εργοληπτών με το δήμο (εφόσον υπάρχουν σχετικά αποδεικτικά έγγραφα συνυποβάλλονται στο φάκελο μαζί με την αίτηση).

Επισημαίνεται ότι το μητρώο θα καταρτισθεί για όλες τις Δημοτικές  Ενότητες του Δήμου Μαραθώνος. Ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι  λεωφορείων μπορούν να δηλώνουν την Δημοτική Ενότητα  στην οποία επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν με την επισήμανση ότι εφόσον παραστούν έκτακτες ανάγκες ο δήμος έχει το δικαίωμα, να τους δραστηριοποιήσει όπου απαιτηθεί εντός των διοικητικών του ορίων και χωρίς αυτό να συνεπάγεται κάποια πρόσθετη αποζημίωση.

Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται άμεσα στη διάθεση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην υπηρεσία

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ

α) Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι λεωφορείων οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 ώρας) από την στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για όλη την περίοδο από την έγκριση κατάρτισης του Μητρώου έως 31/12/2021), σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του δήμου τους ζητηθεί από τους υπεύθυνους Πολιτικής Προστασίας. Τα ανωτέρω λεωφορεία θα χρησιμοποιούνται ανάλογα και πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

β) Ο αριθμός και το είδος των λεωφορείων, όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την περίπτωση. Ο αριθμός των λεωφορείων που χρειάζεται σε κάθε καταστροφή, ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκειά της.

γ) Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές, με τιμές χρέωσης ανά ώρα, χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την ανωτέρω απόφαση της οικονομικής επιτροπής θα είναι τα ακόλουθα :

Ωριαία Δαπάνη απασχόλησης λεωφορείου – οδηγού για μετακινήσεις εντός των ορίων του Δήμου Μαραθώνα :

Λεωφορείο 38-40 θέσεων :  ποσό 95,00 €

Λεωφορείο 50-53 θέσεων : ποσό 100,00 €

Ωριαία Δαπάνη αναμονής απασχόλησης λεωφορείου – οδηγού :

Λεωφορείο 38-40 θέσεων :  ποσό 48,00 €

Λεωφορείο 50-53 θέσεων : ποσό 50,00 €

Οι παραπάνω τιμές είναι οι ΜΕΓΙΣΤΕΣ τιμές χρέωσης ανά ώρα (πλέον Φ.Π.Α).

δ) Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση εργασίας ¬απασχόλησης του λεωφορείου (πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου) του οδηγού του και του συνοδηγού (όπου αυτό προβλέπεται) για την παροχή υπηρεσιών προς αντιμετώπιση των επαπειλούμενων κινδύνων – προβλημάτων ή συνεπειών από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές ή άλλων συναφών υπηρεσιών προς το σκοπό αυτό, οι οποίες θα ορίζονται κάθε φορά από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα ή άλλους φορείς ή υπηρεσίες κ.λπ. ,θα συγκεκριμενοποιούνται δε κατά περίπτωση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά για την αντικατάσταση του οδηγού σε τακτούς χρόνους, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του λεωφορείου , εξαιρουμένων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό με καύσιμα, την αλλαγή ή την συμπλήρωση λιπαντικών.

Ως χρόνος απασχόλησης, του λεωφορείου και του οδηγού και συνοδηγού, όπου απαιτείται, ορίζεται ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης του λεωφορείου μετά από εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις – Ε.Μ.Υ., εντολές του αρμοδίου για την Πολιτική Προστασία ή απόφαση Περιφερειάρχη).

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται επίσης: η δαπάνη μεταφοράς των λεωφορείων από το σημείο που ευρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η ανά τακτά διαστήματα ύστερα από εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας διενέργεια περιπολίας στους χώρους ευθύνης των λεωφορείων.

ε) Στην ωριαία δαπάνη αναμονής λεωφορείου με τον οδηγό του περιλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση για την παραμονή του λεωφορείου, με τους οδηγούς του, πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς ετοίμου για εκτέλεση δρομολογίων, στη θέση επιφυλακής που θα ορίζεται στο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας της φυσικής- τεχνολογικής καταστροφής.

Ως χρόνος αναμονής λεωφορείου με τον οδηγό του, ορίζεται αυτός που αρχίζει με τη θέση των λεωφορείων σε κατάσταση ετοιμότητας από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή εντολές Περιφερειάρχη ή του αρμοδίου για την Πολιτική Προστασία κ.λπ.) στις θέσεις επιφυλακής χωρίς εκτέλεση δρομολογίου και λήγει με την έναρξη εκτέλεσης δρομολογίων για την αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής ή με την εντολή διακοπής της αναμονής από την αρμόδια αρχή.

Σε σχέση με τις ανωτέρω τιμές διευκρινίζεται ότι:

 • Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε πλήρη παροχή υπηρεσιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του έκτακτου συμβάντος.
 • Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές περιλαμβάνονται (χωρίς επιπλέον αποζημίωση) ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα κάτωθι :

Η διάθεση ενός συντονιστή για συντονισμό και επικοινωνία με τα λεωφορεία, οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση του δρομολογίου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

η) Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ιδιοκτητών ή κατόχων λεωφορείων είναι υπεύθυνο ώστε τα λεωφορεία και το προσωπικό να διαθέτουν τις απαραίτητες κατά νόμο άδειες. Ο ανάδοχος λεωφορειούχος (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα) είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις Ενδεικτικά αναφέρουμε τους:Ν.3850/2010,”Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων Φ.Ε.Κ Α84/2.6.2010 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκ δοθέντα Π.Δ. και Υ.Α ή αυτά τα όποια πιθανόν νομοθετηθούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. Επίσης είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα των λεωφορείων και προσωπικού.

θ) Οι συμμετέχοντες (εταιρίες-φυσικά πρόσωπα) οφείλουν με έγγραφη δήλωσή τους να αποδεχθούν τις προτεινόμενες τιμές και όρους οι οποίες θα ισχύουν από την ανάρτηση της αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία θα εγκρίνεται η κατάρτιση ιδιοκτήτων ή κάτοχων λεωφορείων (εταιριών-φυσικών προσώπων) μέχρι 31-12-2021.

Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της συνεργασίας και εξαίρεσης του αναδόχου (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα) από το καταρτιζόμενο μητρώο για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών.

Οι εταιρείες ή τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές κλπ., θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, κλπ.), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα λεωφορεία και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής.

Σε περίπτωση που το μέγεθος της ανάγκης είναι μικρό ή σε συγκεκριμένο σημείο και δεν μπορεί να ενεργοποιηθούν όλοι οι εργολήπτες στην εκτέλεση των εργασιών, η επιλογή του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών, θα γίνει είτε βάση του σημείου της καταστροφής ή κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργήσει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμήμα Προμηθειών) κατά την διενέργεια της οποίας μπορεί να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες του μητρώου.

Τέλος διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που τυχόν προκύψει πριν από την έγκριση από την οικονομική επιτροπή του υπό κατάρτιση Μητρώου και εφόσον έχουν κατατεθεί ωστόσο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από ενδιαφερόμενους εργολήπτες (εταιρίες – φυσικά πρόσωπα), ο Δήμος θα μπορεί να αντλήσει εργολήπτες από το υπό κατάρτιση μητρώο αυτό και πριν από την έγκρισή του από την οικονομική επιτροπή, για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης όπως αναφέρονται στην παρούσα.

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •