Περί διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022»

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022» για τις ομάδες Β, Γ και Δ, με απευθείας ανάθεση»

Αριθμός Απόφασης: 109/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
 4. Τη με αριθμό 4/2022 μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Μαραθώνος.
 5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022» και συγκεκριμένα των ομάδων Β, Γ και Δ, εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 35.625,20 ευρώ (εκτιμώμενη αξία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 28.730,00€, ΦΠΑ 24 % 6.895,20€)
 6. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011396559 2022-10-11.
 7. Τη με αριθ. πρωτ. 14553/30-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΓΝ8ΩΛΜ-ΧΝΥ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε στα λογιστικά βιβλία του δήμου (μητρώο δεσμεύσεων) με αύξοντα αριθμό 393 και έλαβε ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 22REQ011570561 2022-11-09.
 8. Το εγκεκριμένο αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22REQ011570561 2022-11-
 9. Τη με αριθμό 411/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των όρων της διακήρυξης και των συντασσόμενων τευχών της (ΑΔΑ: 61ΥΥΩΛΜ-ΡΨΧ).
 10. Τη με αριθ. πρωτ. 28484/06-12-2022 διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (ΑΣ 178147 και ΑΔΑΜ 22PROC011745107) με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022».
 11. Τη με αριθ. πρωτ. 28486/06-12-2022 προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων (ΑΔΑ: Ψ53ΛΩΛΜ-5ΚΠ) με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022».
 12. Το γεγονός ότι στο έτος 2023 για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η με αριθ. πρωτ. 1899/26-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ39ΘΩΛΜ-Μ72) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία έχει καταχωρηθεί με α/α 170 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 και στο ΚΗΜΔΗΣ λαμβάνοντας ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 23REQ012250153 2023-03-
 13. Τη με αριθμό 43/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε, για τις ομάδες Β, Γ και Δ, η κήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022» με ΑΣ 178147 ως άγονου, η ματαίωση αυτού και η επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης, συνολικής εκτιμώμενης αξίας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 35.625,20 ευρώ (εκτιμώμενη αξία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 28.730,00€, ΦΠΑ 24% 6.895,20€) με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω ΚΗΜΔΗΣ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων τεχνολογίας πληροφορικής έτους 2022» και συγκεκριμένα των ομάδων Β, Γ και Δ, η οποία θα είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):  www.marathon.gr  στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα ► Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Διαγωνισμοί – Προσκλήσεις.

Β. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος και για το σκοπό αυτό ορίζεται η προϊσταμένη του Τμήματος, Αναστασία Κελεπούρη, η οποία θα προβεί στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (109/2023 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΡΓΩΩΛΜ-ΧΦ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΓΩΩΛΜ-ΧΦ1

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *