Περί Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Περί Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Α’ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 (ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από την περίπτ. ε’ της παρ.6 του άρθρου 46 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/11.02.2014 τεύχος Α’).
 3. Την με αριθμό 581/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος αναφορικά με τον ορισμό του κ. Δημητρίου Παπαϊωάννου του Ιωάννη ως Αντιδημάρχου Τουρισμού και Αθλητισμού Δήμου Μαραθώνος, έχοντας μεταξύ άλλων και την εποπτεία και ευθύνη της αρμόδιας οργανικής μονάδας με αρμοδιότητες που άπτονται της διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.
 4. Την με αριθμό 562/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.
 5. Το με αρ. Αναγν. 17/2014 -Αρ. Μητρ. 30300 καταστατικό Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα με το διακριτικό τίτλο «Η Κοίτη», το οποίο λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει στο Δήμο Μαραθώνος.
 6. Τα με αριθμούς 2780/2020 και 54205/2020 πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών «περί κατάθεσης σωματείου» και «περί μη κατάθεσης αγωγής προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου».
 7. Την με αριθμό πρωτ. 20584/16-11-2020 παραίτηση της κας. Χατζή Ελένη από μέλος της Πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.
 8. Το έγγραφο του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η ΚΟΙΤΗ» με αριθμό πρωτ.: 21898/10-12-2020 με το οποίο ορίζονται τα μέλη του σωματείου που θα συμμετέχουν ως μέλη της πενταμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος (τακτικά και αναπληρωματικά).
 9. Την ανάγκη Συγκρότησης Πενταμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Μαραθώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη Συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Μαραθώνος, η οποία αποτελείται από τους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Παπαϊωάννου Δημήτριο (εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Δήμου Μαραθώνος), ως Πρόεδρο.
 2. Κουτσογιώργο Δημήτριο (υπεύθυνος κτηνίατρος του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς), ως τακτικό μέλος.
 3. Ιωάννη Μακρή (εκπαιδευτής σκύλων μέλος αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων), ως τακτικό μέλος.
 4. Αλεξάνδρα Κεβεζέ του Φωτίου, (εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη»), ως τακτικό μέλος.
 5. Ζουμπούλογλου Ιωάννα του Ηρακλέως (εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη», ως τακτικό μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Σε περίπτωση αδυναμίας ή κωλύματος συμμετοχής των ανωτέρω τακτικών μελών του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα τα μέλη αυτά θα αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

 1. Αγγελική (Γκέλυ) Βασιλειάδου του Κων/νου (εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη»), ως αναπληρωματικό μέλος.
 2. Χρυσούλα Μπάτρη (εκπρόσωπος του Φιλοζωικού Σωματείου Μαραθώνα «Η Κοίτη»), ως αναπληρωματικό μέλος

Β. Η επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της περίπτωσης στ’ του άρθρου 1 του Ν.4039/12 όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Γ. Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία για την επικινδυνότητα ενός αδέσποτου ζώου συντροφιάς ή για την αναγκαιότητα της πραγματοποίησης ευθανασίας σε αδέσποτο ζώο συντροφιάς, την οριστική απόφαση λαμβάνει η ειδική επιστημονική επιτροπή που συστάθηκε με την αριθμό 615/2020 απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (8/2021 Α.Δ.)και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΓΘΔΩΛΜ-ΓΣΝ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΘΔΩΛΜ-ΓΣΝ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •