Πράξη αντιστοίχισης υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων

websupport Αποφάσεις Δημάρχου Σχολιάστε

ΘΕΜΑ: «ΠΡΑΞΗ αντιστοίχισης υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’  232) νέους κλάδους και ειδικότητες»

Αριθμός Απόφασης: 423/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα “AΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α΄232),

γ) της υπ’ αριθμ. 209/2012 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012) και τις τροποποιήσεις του.

 1. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οι.4758/20-03-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 65726/04-08-2023 απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών και του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του ΥΠ.ΕΣ. (Φ.Ε.Κ. 2026/09-08-2023 Τεύχος Γ΄)
 3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20195/23-8-2023 πρωτόκολλο ανάληψης υπηρεσίας διοριστέου με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 20 του ν.2266/1994 (Α΄218) όπως ισχύει, της παρ. 1 του άρ. 2 του ν. 4765/2021 (Α΄6) και των άρθρων 13 και 109 του ν.4622/2019 (Α΄133) όπως ισχύουν, ο οποίος κατέλαβε οργανική θέση που δεν έχει αντιστοιχιστεί λόγω δέσμευσής της προς πλήρωση για διορισμό
 4. Την υπ’ αριθμ. 57/16-2-2023 πράξη αντιστοίχισης του Δημάρχου Μαραθώνος (ΦΕΚ 1806/Β΄/22-3-2023)
 5. Τις υπ’ αριθμ. 120/17-3-2023 (ΦΕΚ 2119/Β΄/31-3-2023), 266/6-6-2023 (ΦΕΚ 3919/Β΄/16-6-2023) και 389/3-8-2023 (ΦΕΚ 5088/Β΄/16-8-2023) συμπληρωματικές πράξεις αντιστοίχισης υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδους και ειδικότητες (ΦΕΚ 2119/Β΄/31-3-2023), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 5027/2023 (ΦΕΚ 48/Α’/02-03-2023)
 6. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχ. 5 πράξης αντιστοίχισης ως προς την δεσμευμένη προς πλήρωση με διορισμό οργανική θέση κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (1 θέση), η οποία δεν αντιστοιχίστηκε σύμφωνα με το π.δ. 85/2022 και την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353 εγκύκλιο, μέχρι την πλήρωσή της
 7. Την βεβαίωση Π.Ο.Υ. περί μη πρόκλησης δαπάνης στον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος.

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 57/16-2-2023 (ΦΕΚ 1806/Β΄/22-3-2023) πράξης αντιστοίχισης του Δημάρχου Μαραθώνος με την αντιστοίχιση του κάτωθι κλάδου μόνιμου προσωπικού (που αφορά οργανική θέση  η οποία είχε δεσμευτεί έως την πλήρωσή της για διορισμό) με τους οριζόμενους στο Παράρτημα Β΄ του π.δ. 85/2022 νέους κλάδους και ειδικότητες, ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΝΕΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ

το Π.Δ. 85/2022

ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμός θέσεων

ΝΕΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΝΕΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Αριθμός θέσεων

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/69ΡΤΩΛΜ-ΒΜΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΡΤΩΛΜ-ΒΜΡ

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *