Πράξη παράτασης της μετακίνησης μόνιμης υπαλλήλου ΝΠΔΔ Τετράπολις – Δήμου Μαραθώνος στο Δήμο Μαραθώνος

websupport Αποφάσεις Δημάρχου

ΘΕΜΑ: «Πράξη παράτασης της μετακίνησης μόνιμης υπαλλήλου ΝΠΔΔ Τετράπολις – Δήμου Μαραθώνος στο Δήμο Μαραθώνος »

Αριθμός Απόφασης: 403/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α)  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β)  Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σχετικά με τη μετακίνηση υπαλλήλου από Δήμο σε ΝΠ και αντίστροφα

δ) Το υπ αριθ πρωτ εσωτ. 142/16-09-2019 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας περί μετακίνησης προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ε) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος  (ΦΕΚ 3147/2012 τ.Β΄)

στ) Την υπ αριθ 1026/2019 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος με θέμα: Πράξη μετακίνησης μόνιμης υπαλλήλου ΝΠΔΔ Τετράπολις – Δήμου Μαραθώνος στον Δήμο Μαραθώνος

ζ) Το υπ αριθ 62/30-09-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

η) Τις υπάρχουσες άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες

θ) Την υπ αριθ πρωτ 20641/25-10-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί της ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2021

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Την παράταση της μετακίνησης της μόνιμης υπαλλήλου Χ****** Α****** του Ε****** κατηγορίας ΔΕ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, από το ΝΠΔΔ Τετράπολις Δήμου Μαραθώνος όπου υπηρετεί, στον Δήμο Μαραθώνος, και συγκεκριμένα στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα επιπλέον δύο (2) ετών από 1η/11/2021 προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας.

Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαραθώνος.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΡΤΡΕΩΛΜ-3ΥΥ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΤΡΕΩΛΜ-3ΥΥ

Μοιραστείτε το
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •