Απόφαση 2 – Πρακτικό Συνεδρίασης 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Μαραθώνος

websupport Εκτελεστική Επιτροπή Σχολιάστε

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Πρακτικό Συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 1/2022 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος

Στη Νέα Μάκρη σήμερα, 19 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 έως 11:00 διεξήχθη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Μαραθώνος δια περιφοράς, μετά από πρόσκληση των μελών της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 78 του ν. 4954/2022 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 46731/13-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) μέλη.

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1

Τσίρκας Στέργιος

Πρόεδρος

 

2

Ζορμπάς Γεώργιος

Τακτικό μέλος

 

3

Κυπαρίσσης Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

4

Μπατζές Νικηφόρος

Τακτικό μέλος

 

5

Μπούσουλας Ιωάννης

Τακτικό μέλος

 

6

Μπούφης Κωνσταντίνος

Τακτικό μέλος

 

7

Στάμος Χρήστος

Τακτικό μέλος

 

8

Σωτηρίου Ευάγγελος

Τακτικό μέλος

 

9

Τσακιργιάννης Βασίλειος

Τακτικό μέλος

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δημοτική Υπάλληλο και γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής κα Σαφρά Μαρία. 

2ο Θέμα: Επικαιροποίηση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, λαμβάνοντας τον λόγο, εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Οι σεισμοί ως φαινόμενα εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Α-1-1 της ΥΑ 1299/2003 (ΦΕΚ 423 Β) «Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ», γιατί μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων με δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία και τις υποδομές της χώρας.

Απαιτείται επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση /Βραχεία Διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών του Δήμου Μαραθώνος λόγω αλλαγής στοιχείων, μητρώων και μνημονίων ενεργειών και συνεργασίας.

Έχοντας υπόψη :

 1. τον Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α΄/2014)
 2. τον Ν.3013/2002 περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 102/Α΄/2002)
 3. το Π.Δ.151/3-6-2004 (ΦΕΚ 107/Α΄/2004) Οργανισμός Γεν. Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
 4. την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003)
 5. το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009)
 6. το αριθ. πρωτ: 717/30.1.20 έγγραφο της ΓΓΠΠ «1η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση /βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ » στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»

Με βάση τα ανωτέρω και για λόγους διάκρισης των επιμέρους δράσεων που απαιτούνται σε όλες τις φάσεις αντιμετώπισης κινδύνων λόγω Σεισμών, έγινε διαχωρισμός του Σχεδίου σε εννέα Κεφάλαια.

Πρώτο Κεφάλαιο: Εισαγωγή

Δεύτερο Κεφάλαιο: Σκοπός/Στόχοι /Ανάλυση κινδύνου/Ιδέα Επιχειρήσεων

Τρίτο Κεφάλαιο: Ρόλοι, αρμοδιότητες και κύριες δράσεις του Δήμου Μαραθώνος.

Τέταρτο Κεφάλαιο: Σύστημα κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνος.

Πέμπτο Κεφάλαιο: Επικοινωνίες και Ροή  Πληροφοριών

Έκτο Κεφάλαιο: Συντονιστικές Οδηγίες Υλοποίησης δράσεων Πολιτικής Προστασίας

Έβδομο Κεφάλαιο: Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών

Όγδοο Κεφάλαιο: Υποστήριξη και εξέλιξη Σχεδίου

Ένατο Κεφάλαιο: Περιβολή – Εμφάνιση Υπαλλήλων Πολιτικής Προστασίας σε Επιχειρήσεις.

Παραρτήματα: Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι, ΙΑ

Αριθμός σελίδων : 146

 

Ολοκληρωμένο, επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Εκτελεστική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού άκουσε τα ανωτέρω σχετικά,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση του Προέδρου περί επικαιροποίησης Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» του Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και διαβιβάζει την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2022.

Ο Πρόεδρος

Στέργιος Τσίρκας

Μοιραστείτε το
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *