καταμετρητής – ανιχνευτής χαρτονομισμάτων

Προμήθεια δύο καταμετρητών – ανιχνευτών χαρτονομισμάτων

administrator Διαγωνισμοί - Προσκλήσεις

Ο Δήμος Μαραθώνος ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δύο (2) καταμετρητών – ανιχνευτών χαρτονομισμάτων που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του Τμήματος Ταμείου του δήμου Μαραθώνος, εκτιμώμενης αξίας 868,00€ με το Φ.Π.Α. 24%, όπως αυτή περιγράφεται στην από 15/11/2018 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:

α) η με αριθ. πρωτ. 8731/07-05-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 6ΗΒ2ΩΛΜ-541 και β) η βεβαίωση της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 188.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως μας αποστείλουν οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την Τετάρτη 12/6/2019 και ώρα 11:30 π.μ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται τους όρους της από 15/11/2018 τεχνικής έκθεσης και επιπλέον ένα ξεχωριστό κλειστό υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν την ανωτέρω ημερομηνία (Τετάρτη 12-6-2019) από την αρμόδια υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η διαδικασία θα διεξαχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4412/2016.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Ζαγάρης